EDITORIAL: Di koma arsagid unay dagiti agtuturay!

Naawis ti imatangmi iti maysa a damag a nakadakamatan ti pannakasair dagiti town ken city executives gapu iti pannakailadawan ti karakter ti maysa a mayor iti maysa a local soap opera a managkunniber nga opisial.

Ti nalatak a drama series ti ABS-CBN a “May Bukas Pa” ti nadakamat a nakasairan ti rikna dagiti mararaem a town ken city mayors agsipud ta naiparang ditoy ti mayor a maysa a corrupt nga opisial, addaan iti kamalala, managibales, ken nakapuntiria ti imatangna kadagiti proyekto a dakkel a panguartaanna uray no maladdit dagiti marigrigat nga umili, kas iti nabiit pay nga episode a panangiduronna ti pannakaipasdek ti maysa a casino iti lugarda uray iti baet ti isusupiat dagiti papadi ken dagiti mannalon a maapektaran iti nasao a proyekto agsipud ta mapukawanda iti talonen a kakaisuna nga ammoda a pangbiag iti pamiliada.

Gapu iti daytoy, kayat dagiti mamayor a suratan ti ABS-CBN tapno ipaduyakyakda ti kaririknada mainaig iti saan a nasayaat nga iparparang ti nasao a drama series mainaig iti imaheda kas mangidaulo iti ili ken siudad.

Dinakamat pay ti maysa a mayor a nangato ti ratingda kadagiti surbey mainaig iti pannakirupakda iti korapsion no maikumpara kadagiti dadduma nga ahensia ti gobierno a kas iti Department of Health, Department of Education, Senado, Kamara ken iti Opisina ti Presidente ken uray kadagiti ahensia a kontra-korapsion a kas iti Ombudsman, Sandiganbayan ken ti Presidential Anti-Graft Commission.

Ala, no agpayso dayta, saludokami kadagiti mamayor gapu iti nangato a ratingda iti pannakirupak iti korapsion iti gobierno.

Ngem dimi maawatan no apay a masair la unay dagiti mamayor iti daytoy a drama series gapu laeng ta nailadawan ti maysa a local chief executive a managkunniber a ti la bukodna a pagimbagan ti ipangpangrunana.

Umuna, maysa laeng daytoy a piksion, saan a pudno a pakasaritaan ti maysa a mayor. Nupay posible a naadaw daytoy iti kapaliiwan (ken panagkita ti kaaduan) nga adu kadagiti agtuturay iti man nasional a posision wenno iti lokal a posision ti corrupt, saanna met a kayat a sawen a gapu ta corrupt ti mayor iti nasao a drama series, kasta metten dagiti local chief executives iti pudno a biag.

Agpayso, no adda man dagiti “dakes nga itlog” kadagiti mamayor, iti biangmi, ad-adu pay laeng dagiti disente ken nadalus ti panagserbida a mayor a saan a naugingan dagiti imada kadagiti makatubbog-katay a sulisog nga agraraira iti puestoda.

Iti daytoy a tignay dagiti mamayor, ipakpakitada laeng a kudil-sibuyasda, banag a saan a rumbeng koma nga imet ti maysa a politiko a kas kadakuada. Kayarigan ti puestoda ti de-sarming nga opisina, makitkita dagiti umili amin a tignay ken garawda nangruna kadagiti programa ken proyekto a pakaapektaranda la unay.

Makunami: saan koma nga arsagid unay dagiti mamayor. Agbalin ketdi koma ti “May Bukas Pa” a konstruktibo a pagsarminganda iti pannakibakalda kadagiti sulisog a kaapiring ti puestoda.#