EDITORIAL: Di naleksion kadagiti trahedia iti kallabes

Makapungtot unay ni Pres. Arroyo ket saan a nagpangadua a nangiparangarang iti pungtotna uray iti sanguanan dagiti agtuturay ken kamkameng ti US Chamber of Commerce ken US-Asean Business Council iti Willard Inter Continental Hotel a nangibatadanna a sungbatan ti Sulpicio Lines ti napasamak a trahedia a nakatayan ti ginasut a pasahero.

Kinuna ti presidente a kayatna a maammuan no ania ti talaga a napasamak, apay a napasamak ken no nalapdan koma ti pannakapasamak ti trahedia… sana impatalged a madusa dagiti nakabasol no dayta ti lumtuad iti inbestigasion.

Ngem saan koma nga agpatingga laeng daytoy iti sao. Kasapulan nga ipakita ti turay a saan a maysa laeng daytoy kadagiti nagkaadun nga inbestigasion nga awan met ti naglawaganna ken saan met a naikkan iti pannusa dagiti nagliway a dadakkel a tattao a kas dagiti mangimaton iti Sulpicio Lines.

Daytoyen ti maikatlo a daras a dinugsol ti trahedia ti Sulpicio Lines gapu iti panagbiahena idinto nga adda sumangbay a bagyo.

Idi Oct. 24, 1988, limned ti MV Doña Marilyn a nakatayan ti 250 a tattao. Nakabayog ti signal ti bagyo ngem nagbiahe latta ti bapor.

Idi Sept. 18, 1998, nagbiahe latta ti MV Princess of the Orient iti baet nga adda bagyo a nagtungpal iti pannakalnedna ken pannakatay iti 125 a pasahero.

Sa daytoy Princess of the Stars gapu ta nagluas latta idinto nga adda pammilin ti Marina iti saan a panagbiahe dagiti bapor gapu iti isasangbay ni Bagyo Frank.

Iti daytoy nga ilelenned ti Princess of the Stars, mapattpatta a ginasut a tattao ti intanemna agsipud ta lumlumtuad nga ad-adu ti naglugan ngem iti nakalista iti manipestona.

Maymaysa ti kayat a sawen iti daytoy maikatlo a trahedia iti baybay a nakainbolbaran ti Sulpicio Lines: saan a naleksionan kadagiti immuna a trahedia. Lumlumtuad pay a saan a ti karadkad dagiti pasahero ti kangrunaan a kitkitaen dagiti mangimaton ti nasao a shipping company no di ti panagpukawda iti pannakataktak wenno saan a panagbiahe ti bapor. Ti makadakes, dida intaltalek ti pammilin ti Marina wenno Coast Guard a dida agbiahe gapu iti kinadakes ti panawen.

No iti sabali laeng a pagilian a napasamak daytoy tallo a pannakainbolbarna iti trahehia, saanen a mapalubosan pay nga agbiahe dagiti bapor ti Sulpicio Lines. Napakatan koma metten dagiti mangimatmaton iti pannusa gapu iti panagliway ken panagsalungasingda kadagiti paglintegan no adda sumangbay a bagyo.

Ngem adda pay met laeng nga agbibiahe agingga ita. Ken awan pay ti naglawagan dagiti immuna a trahedia.

Iti daytoy a gundaway, masapul nga ipakita ti turay nga nga adda ngipenna a mangipakat iti pannusa iti Sulpicio Lines uray nabibileg a tattao ti madalapus.

No agpatingga laeng iti inbestigasion daytoy a trahedia ken awan ti paglawaganna, masigurado nga ad-adunto pay dagiti trahedia a mapasamak iti masakbayan.#