EDITORIAL: Intay Amin Bumotos

Intay amin bumotos inton Lunes, Oktubre 28, 7:00 AM-3:00 PM. Saan koma nga irason a saan a masango wenno adda trabaho ta piesta opisial met. Apagbiit met laeng. Sumagmamano laeng a minutos, nalpasen ti panagikur-it. Panawen nga intay sukatan dagiti opisial, ikkaten no saan a makapnek ti inna panagserbi; ilayon dagiti sipupuso ken napasnek iti inda panagserbisio.

Konstitutional a kalintegan daytoy, suffrage, right to vote. Addaantayo iti wayawaya nga agpili kadagiti agtakem a barangay opisial. Ti asinoman a rehistrado a botante ket maigunamgunam a makipartisipar. Ta saan kadi a daytoy ti panawen a panangbalbaliw kadagiti barangay opisial a saan a nakaited wenno nangiduron iti dur-asan no di ket naglaeg ti kasasaad iti saan a mapangnamnamaan iti masakbayan?

Bumotos kas diktar ti konsensia. No ania ti idiktar ti konsensia isu koma ti masurot a saan a ket a bumotos kas sagudayen ti diktar ken pagayatan ti sabali. Ti isuratmo iti balota ket napateg nga addang iti masakbayan. Ti isuratmo iti balota ket katukadna ti masakbayan. Isuratmo ngarud iti balota ti makatulong kenka ken ti sibubukel a kabarangayan. Isurat ngarud ti nagan ti makaited iti panagdur-as ken positibo a pangbalbaliw.

Saanen a denggen dagiti addaan balikas a nasam-it, ta no tumilmonka makananamka met iti nakapapait. Saan a denggen dagiti nagkarkari iti intayab ti kali ta isuda ti rumbeng a liklikan a taliawen ken ublagen. Saan nga ikaskaso ti lamiong ken boladas dagiti nakasammaked kadagiti armas ta apitem met laeng iti udina ti babawi a di manasanas. Saan nga ikaskaso ti diaya dagiti aduan iti balitok ta katukadna dayta ti panagnunog a situtuok. Saan a pilien ti mangidaulo segun iti laingna a dumiskurso no di ket ti laingna nga agtrabaho, a kas pinusgan a mangidaulo iti barangay. Saanen a pilien wenno taliawen dagiti managkomision kadagiti proyekto ta isuda ti nangirarit iti nakaro a pannakapukaw, dagus a pannakaibbus ti pondo. Kangrunaanna, saanen nga ikur-it dagiti nakaited iti nagan a napait. Saanmon a taliawen dagiti kumikimar iti IRA. Saanen nga uliten ti biddut a panagpili.

Ala ngarud, kabarangayan, rummuartayo amin, intay amin  makipartisipar. Ti ingungotem a barangay ket kasapulannaka ita, kasapulanna ti panaglupos babaen iti nanakem a butos.#