EDITORIAL: Ipudosan dagiti Papili a Brgy. Officials

Uray iti kasakbayan ti panagipila iti kandidatora dagiti papili nga agbalin a barangay opisial, natibongen, umalingawngawen ti nagan dagiti aspirante. Ipakpakaunan, ibagbagadan ken pagdidinnamaganen ti intension a panagtarayda. Adda payen dagiti aktibo a mangliklikmot tunggal sitio, a manglamano tunggal asino, no dipay bumalaybalay iti inda panagpasiar, makitan ida kadagiti ummong, okasion a mangiparparipirip ti panagtarayda, no dipay ket inda ikulditkuldit nga iyarasaas a dimonto koma met liplipatan. Ti nasapa kano a billit ti makatuktok iti igges a taraon.

Uray no bassit laeng iti honorarium, saan a dayta ti rason a saan a pagiinnagawan ti posision, ta malaksid iti pannakaidayaw ti nagan ti pamilia ken kaputotan, dagiti barangay opisial ti umuna a duparen dagiti addaan unay napateg a kalikagum.

Oktubre 15 agingga iti petsa 17 ti panagipila iti kandidatora. Sumaruno metten dagiti naiproklama nga aldaw a panagkampania, a mangrugi petsa 18 agingga iti 26. Iti petsa 28 iti botos. Ngem maigunamgunam iti nainsiriban a panagpili ta dinto makuggangi.

Kilatisen ngarud a nasayaat dagiti agkalikagum, dagiti agpailayon ken sumagpat. Kas kabarangayan, naripiripmo met ngatan no asino dagiti sipupuso a nagtrabaho iti napalpalabas a termino ken dagiti agngayangay a papili. No saan pay, nasken nga aramidemon, ta dikanto ket kasla naiyaw-awan a tuggareng.

No adda kadakuada ti mata ti panagserbi, isu ti sunggabam a pilien. Pilien dagiti naanus a mangitaguyod iti pagsayaatan saan ket a pagsiatan; no asino dagiti mangiruprupir iti panagdur-as, a saan ket a kinnarab-as ken innarabas; dagiti agtrabaho a kas maiparbeng a saan ket nga agtrabaho ta addaan iti magetteng; wen, pilien dagiti agtrabaho a saan ket a dagiti nalaing a sumao.

Ti masakbayan ket kadagiti dakulapmo iti inna pagtaudan. Nasken a dayta ti irupirmo ken saluadam, kas maysa a botante. Kabukbukodam dayta a kalintegan, isu a saan a rumbeng a sika ti padiktaran wenno paiyagus lattan iti sulsol. Sika a botante ti mangikeddeng ti pagbanagan ti masakbayan. Napateg ti botosmo a mangipaay iti panagbalbaliw. Isu a makiddaw a makipartisiparka. Di koma a barengbarengen ti basingkawel politika iti barangay no di ket panunoten ti pagimbagan ti amin, ti sibubukel a bumarangay, ti sapapasap. Nasken ti nainsiriban a panagpili.#