EDITORIAL: Ita a Paskua, agiparaburka!

Bayat a sursuratenmi daytoy, Disiembre 20, saanen a maigawid ti yaarubayan ti Paskua. Iti ballasiw ti kalsada, iti sanguanan ti opisina ti Tawid News Magazine, agsasaruno dagiti kanta-ti-Paskua a maipalpallailang manipud iti Vigan City Convention Center a nakaimuntaran ti dakkel a Belen a silsilnagan dagiti agbaliwbaliw ti marisna a silaw. Sarsardam pay laeng ngem sumuknoren ti salemsem nga ibelbel-a ti puyupoy -Amian. A Paskuan!

Ngem dimi manen maaluadan ti yaasibay ti dimi mailadawan a rikna, rikna a sumangbay iti let-ang no kastoy nga umar-arubayanen ti Paskua. Liday? Ragsak?

Apay nga iti baet ti kinarungbo ti aglawlaw, saan a magutigot ti riknami a makidanggay ken makipagrambak?

Tunggal Paskua, kas nakaugalian, agtitipon dagiti pamilia tapno rambakanda ti isasangbay ti Paskua. Iti sirok ti dakkel a krismas tri, nataratar dagiti nabursi ti bungonda a regaloda iti tunggal maysa. No madanonen ti isasangbay ti Paskua, aggigiddanda nga agbilang agingga iti alas dose ti rabii. Nayanaken ti Mesias! Ket agiinnarakup, agiinnabrasa dagiti bumalay, luktanda ti bote a naglaon iti nabanglo nga arak, sada pagsasanguan ti nalabon a taraon a naidasar iti lamisaan. Madamdama, lumtawen dagiti garakgak ken garikgik, agkuridemdem dagiti nalabbagan a mata idinto a pumuskolen ti pingping iti isasamay ti gita ti arak. Daytoy ti maysa kadagiti karagsakan a tiempo iti tinawen!

Ngem iti maysa a paset iti kaiskuateran, matmaturog ti nakuttong a maladaga bayat a kunkunnotenna ti tanganna idinto nga iti abayna, nakapannimid ti lima ti tawenna a kakaenna iti tawa ti barong-barongda bayat ti panagbuyana kadagiti maipatayab a luses nga agbettak iti tangatang a mangparaniag iti aglawlaw. Kumurikor ti tianna a nalagidan laeng iti noodles itay pangngaldaw ngem awan ti maaramidanna no di aguray ta di pay simmangpet ni amana wenno ni inana a napan nagsapul iti ipaunegda iti daytoy naisangsangayan nga aldaw.

Iti sabali pay a paset ti kabakiran a siudad, nakakukot ti agkabsat iti bangketa a naap-apan iti karton (pito ti tawen ti maysa idinto a siam ti sabali), nautoyan ti bagida a nagmalem a nagbirok iti karton, plastik ken ania ditan a mabalin nga ilakoda, ngem kumutikot ti salemsem ken sumanengseng dagiti lamok. Paskua ngem sabali ti agay-ayuyang iti panunotda: no pangalaanda ti ipaunegda iti kabigatanna.

Dua a ladawan ti Paskua! Dua a ladawan nga awan koma ti pakaibislinanna iti isasangbay ti Ari ti Kappia. Ngem ladawan a dinto mapuglay agsipud iti kinadakkel ti giwang iti nagbaetan ti aglaplapusanan ken dagiti makurkurangan.

Ngarud, iti daytoy a Paskua, kas paset ti panangrambakmo iti Paskua, apay a dika mangted iti parabur, kabsat? Aniaman a dimo kasapulan, apay a dimo ited kadagiti makasapul ken makurkurangan? Awan kaes-eskan ti kinalabon ti saganam ken kinadaeg dagiti sagutmo iti pamiliam no dimo ammo a taliawen dagiti kailiam a kakaasi nga umalut-ot iti kinapanglaw.

Saan a nakristianuan ti agrambak iti Paskua iti let-ang ti kinasaliwanwan idinto nga adda dagiti kailiam a kumulaiseg gapu ta awan ti naipaunegda iti agmalem.#