EDITORIAL: Kalbario dagiti Marigrigat

Limtuad iti maysa a forumĀ  a naangay ditoy pagilian nga umad-adu ti bilang dagiti ubbing nga agtrabtrabaho kas domestic workers iti nakapimpiman a kasasaad iti Asia iti baet ti pumarpartak a modernisasion ken kumarkaro a kinapanglaw.

Segun iti panagadal, dakkel ti bilang dagiti ubbing nga agtrabtrabaho kas tagabo dagiti pagtaengan kadagiti kangrunaan a siudad ken urban centers iti rehion.

Segun iti nasao a panagadal, aganay a 60 porsiento kadagiti ubing nga agtrabtrabaho iti sangalubongan ti masarakan iti Asia ket ti makadakes, nalaklakan a mailemmeng ti immadu aĀ  trabahoda ken nakarkaro a pannakaabusoda kadagiti pagtrabtrabahuanda.

Adu kadagitoy ti ubbing a babai a masansan a seksual ken pisikal a maabuso.

ā€œIti pannakaiwaras dagiti trabahador nga ubing, rumigrigat ti panangsalaknib kadakuada. Kapilitan pay a maisakripisio ti edukasionda iti sanguanan ti kumiskisang a matgedan ken gundaway,ā€ segun ti panagadal.

Maitudo ti kinapanglaw a kadakkelan a gapu iti umad-adu a bilang dagiti ā€œdomestic slaveā€.

Agsipud iti bumasbassit a matgedan iti away, mapilitan dagiti nagannak a mangiserrek iti annakda uray pababaon tapno adda maisupusop iti nakiddit a masapulan ti pamilia.

Wenno saan, pumanaw dagiti ubbing iti awayda iti baet ti kinaganusda, mapanda agsapul iti panggedanda iti siudad, ket serkenda uray kababaan a pagtrabahuan tapno laeng makateggedda iti sangkaballing nga ipaw-itda iti pamiliada.

Kasta met a gapu iti panagdur-as nga itden ti modernisasion ken globalisasion, dumakdakkel ti kasapulan nga ubing a pababaon kadagiti agtengtengnga a klase a pamilia iti Asia agsipud iti panagtrabaho ti babai iti ruar ti pagtaengan ket ditoy a kasapulan ti agdalus, agluto, agplantsa ken dadduma pay a trabaho a saannan a maasikaso ken iti agaywan iti mapanawanna nga annakna.

Kadagitoy a pamilia, ad-adda a kayatda dagiti ubing ken naulimek a katulongan a madadaan nga agtungpal iti ipatrabahoda uray no nadagsen para kadakuada.

Nupay adda dagiti babaonen a makatumpong iti nasayaat nga amo, ad-adu nga amang dagiti makastrek iti paggiananda a nauyong, abusado, ken saan a mangipirpirit iti kalinteganda kas tao ken mangidumudom kadakuada nga agtrabaho iti 24 nga oras iti maysa nga aldaw nga awan ti inanada ken bassit unay ti sueldoda.

Agpayso, adda dagiti naipasdek a paglintegan a mangsalakmib kadagiti ubbing ngem agingga iti agraira iti kinapanglaw kadagiti nasulinek a luglugar, dinto mapugipog iti pannakaabuso dagiti ubbing a domestic worker.

Isuda koma a mailidlidding a ā€œrutingā€ iti kagimongan ti ad-adda a pangipaayan ti gobiernotayo iti imatang ken pannalaknibna.#