Tawid News Magazine

EDITORIAL: Kalpasan ti eleksion, sanguen ti pagdur-asan ti ili

Nalpasen ti sangkapagilian a panangipatungpal iti konstitusional a kalintegan, nga isu dayta ti panangbutos no asino ti maikari a mangidaulo iti ili.

Maitutop laeng a sanguen manen ti sabali pay a tsapter ti pakasaritaan. No ania ti rumbeng nga ipaay iti ili ken dagiti umili a nagtalek iti panangidaulo isu koma ti mapasamak. Saan koma a mapellasan dayta a panagtalek no di ket ad-adda koma pay a maragpat ti respeto ken panangipateg, panagkaykaysa ken panagtitinnulong nga ad-adda a kasapulan ti ili. Dayta ti nangnangruna iti amin ita.

Lipaten ti napalabas, umaddang manen nga agpasango ta dayta ti maiparbeng ken ad-adda a kasapulan ti ili. Ad-adda a kasapulan ti ili dagiti progresibo a panunot tapno ad-adda pay a rumang-ay ken bumileg ti kasasaad dagiti umili. Kasapulan ti lider nga agtignay a para iti sapasap a panagrang-ay, ti lider a dina panunoten no ania ti maalana para iti bukodna a panggep no di laeng ti panagserbina iti takemna ken awan kaibatoganna nga umbi a maipaayna kadagiti umili.

Saan a panunoten ti panangisubli no ania ti nabusbos. No dayta ti linaon ti muging, adda tendensiana a mapasamak ti nasaknap a korapsion nga ad-adda a mangidagem iti ili; mapasamak ti saan a panagkikinnaawatan iti pannakasaksi iti agdadata a biddut ken iti sabali a turongen ti rienda ti turay.  Awan koma ti agpanunot iti maikaniwas iti sinapataan a panagserbi nangruna kadagiti umili a nangiburay iti di masbaalan a panagtalek. Agsubli koma kadagiti umili ti bunga dayta a panagtalek babaen ti inda pannakananam iti nawadwad a pagnam-ayan ken masolusionan amin a pakarikutan ti gimong.

Kadagiti saan a napagasatan, saan pay a ngudo ti amin, adda pay  sumaruno a basingkawel a pangitapogan manen ti arapaap.  Saan koma nga iwayat dagiti gannuat a saan a makatulong iti panagdur-as no di ket awaten a sipupuso ti nagbanagan ti panagbubutos. Liklikan koma ti pinnabasol ken panagsisinnukat kadagiti pardaya. Ta agnanayonto a maabak ti tao a saanna nga ammo ti umawat iti pannakaabak;  dinto dumteng kenkuana ti panagtalek dagiti umili. Mangrugi iti bukod a bagi ti pudpudno a panagserbi.

Nalpasen ti pinnolitika, maitutop a sanguen nga insigida ti pagrang-ayan ti ili ken dagiti siinanama nga umili. (JMA, Jr.)  

Exit mobile version