EDITORIAL: Kalpasan ti innem a bulan

Innem a bulanen ti napalabas manipud nagtugaw ti kabarbaro nga administrasion ngem saantayo pay laeng a maanninaw a naimbag, saan a nalawag, no ania ti pakabuklan ti naikari a panagbalbaliw.

Innem a bulanen ti napalabas ket makitatayo koman ti nalawlawag ken nalawlawa a turongen daytoy nga administrasion. Ngem ladingitenmi nga ibaga a nagkamtud ken adu ti nagkuranganna base iti bukodmi a rukod ken panagtimbang.

Immuna a napaliiw ken nakitami ti panagbayad ti administrasion iti utangna kadagiti nakautanganna,  babaen ti pannakaipuesto dagiti dakkel ti nagbalin nga akemda iti panagballigi ti liderato idi napalabas nga eleksion. Payback time a kunada.

Saan met ketdi a dakes ti panangtaliaw iti nakautangan iti naimbag a nakem. Ngem ti saanmi a kanunongan ti pannakaipuesto uray dagiti saan koma a rumbeng a maipuesto iti nangato a posision gapu ta agkurangda iti kabaelan ken sirib ken padas iti panangimaton ken panangrienda iti turay kas  dawaten ti posision ken ti responsibilidad a kaapiring iti dayta a posision.

Lagidawenmi pay ti nagkaadu a direksion ti agdama nga administrasion.  Nagkaadu dagiti timek a denggen ken imdengan ti liderato. Adu unay dagiti kuldit ken mayat a kumuldit. Saan met ngarud a sangsangkamaysa ti panggep wenno interes tapno maitandudo koma ti nalawlawag a direksion a kayat ti administrasion a papanan. Daytoy ti mapaliiwmi a dakkel a mangipapaay iti padagsen ken babantot iti agdama a sistema.

Iti napalabas nga innem a bulan, nasiriptayo ti wagas ti panagtrabaho dagitoy nga impuesto ti liderato a kas kameng ti turayna. Saanmi a kunaen a kurang ti ammo dagiti napili a kameng ngem no maibasar ti naipakitada iti uneg ti innem a bulan, makunami nga adu pay ti masapul a sursuruenda.

Napapanawen ngarud ti panagbalasa ti liderato iti gabinete tapno nasaysayud ti pannakaimaton ti turay. Rumbeng a maatur dagiti pagkamtudan ken pagkurangan dagiti kameng ti Gabinetena. Dagitoy ti parupa ti administrasionna ta isuda ti alter ego ti liderato ket aniaman a biddut ken saan a nasayaat a gannuatda ket agballatek latta iti liderato.

Kalikagumanmi ti kas iti kalkalikaguman ti kaaduan nga umili ti kadda koma iti natibker nga addang ken nalawlawag ken nalinlinteg a dalan nga agturong iti panagbalbaliw bareng no sumaysayaat ti kalidad ti panagbiag dagiti umili.

No saan a maaramid daytoy, awan duma ti direksion a turongen ti gobierno ti nakulkulkol a panait nga agserbi laeng a tubeng iti panagsursir koma ti napisang a namnama.#