EDITORIAL: Nakusel nga Angaw

Napintas a panangiruangan iti topiko ti inaangaw nga introduksion ta guyugoyenna ti atension ti tallaong wenno audience. Adu kadagiti nalalaing  nga statesman ken mannarita ti mangirugi iti kastoy nga introduksion ta pudno met a makaawis iti atension ti agpakatawa sakbay a rugian ti kangrunaan a paset ti speech. Tumaud pay no kua ti asideg a rikna ti ispiker ken ti tallaong. Kadagiti dadduma met, naisapit dayta  makapakatawa a paset iti speech tapno ad-adda pay a pangawis iti imatang ken iruangan ti kayat nga ipaawat kadagiti dumdumngeg.

Ngem saan koma nga aramiden daytoy inaangaw a komunikasion no adda madalapus lalo kadagiti ummong wenno panagtitipon a pakaadawan kadagiti importante a banag maipapan iti pakaseknan. Sakbay nga ibbatan ti pannarita, panunoten koma a nalaing ti intension no makadalapus wenno saan. Saan koma a one-sided wenno kitaen dayta nga intension laeng iti biang a nakaisangratanna no di ket kitaen pay ti kinaadda ti madalapus. Uray no adda ti intension a pangiserbian saan a basta ibbatan no di kitaen met dagiti mairaman.

Awan ti mamaay dayta nga  speech, aniaman ti kinasayaat ti intension ken kinasayaat dagiti balikas nga inusar ken napapanawen ti pannakatratona no adda met  madalapusna a sabali,  Madillaw. Agreak siempre dagiti saan a matimtimek a nadalapus, lalo kadagiti addaan saksakiten ken rangkap.

Ta apay a nausarda iti inaangaw? Saan a makaparay-aw ti panangaramat a pagkakatawaan dagiti addaan saksakiten ken rangkap. Ti sakit ket saan a maitutop nga ilaok iti nakakatkatawa a banag lalo kadagiti diskurso iti panagtitipon.

Nakarkaron no presidente ti mannarita kas ti panagbitla ni Presidente Benigno Simeon Aquino III sadiay New Zealand itay nabiit a nangaramatanna iti wheel chair a kas pagkakatawaan. Nupay ti intensionna ket agpaay laeng dayta iti sinukatanna a presidente ken/wenno iti na-impeached a chief justice, saan latta a nasalun-at a klase ti pagkakatawaan. Ta saan met a pagkakatawaan ti addaan sakit. Ta awan met agdisnudo a mayat nga agsagaba iti sakit.

Nupay nakakatkatawa nga agpayso daytoy a joke, saan a maitutop nga aramaten kadagiti pormal a panagtitipon. Ta panunoten met ti kasasaad ken rikna dagiti madalapus itoy, uray no saan a para kadakuada dayta nga angaw.¬† Saan a maitutop nga usaren ti wheel chair joke ta adda met dagiti sabsabali pay a naka-wheel chair, dagiti addaan saksakiten ken rangkap. Immanay latta koman ti ‚Äėbulalo joke.‚Äô

Itoy a kaso, maibilang kadi a natayag ti tao a nakabatay iti ulo ti sabali? Nalawag a saan! Kas met la dayta mangiruangan iti pagkakatawaan ngem adda met sabali a madalapus malaksid ti nakaisangratanna.#