Tawid News Magazine

EDITORIAL: Nasaysayaat ti Makipagbangon ngem ti Agdillaw

Nasaysayaat ti makiraman a makipagbangon iti narakrak wenno narpuog a kalapaw ta karaman iti positibo a tignay, gannuat ken kananakem, a posible a mangibunga iti mapangnamnamaan a subad ken bunga ti aramid ngem ti makiraman nga agdillaw, a sao a sao iti agsasamusam a pammabalaw ngem awan met ti maitedna a solusion kadagiti dakdakamaten a parikut ti gimong. Awan duma tay managdillaw iti taul a taul nga aso ngem saan a namnamaen a kumagat, ta ti bileg a pangabigna ket rummuar babaen ti ngiwatna, saan a babaen iti tibker ken pintek ti kinaasinona.

Makipasetkami iti ingpen ti maikapat a SONA ti pangulo; makiraman ken makitakunaynaykami iti nation building, saan ketdi a  makiraman nga agbabalaw ken agdillaw iti di maungpot a reaksion ken awanan iti kinasiguradona a turongen a direksion. Kaykayatmi ti makiraman iti panagbalbaliw, yantangay makitkitami ti in-inut a panaglupos ti gimong ngem ti aginbubulsek ken dina kayat nga umamin nga adda makitkitana a lawag wenno banag nga inna ar-arapaapen. Kaykayatmi ti makiraman iti panagbalbaliw a mapaspasamak ngem ti agserbi a kas lilibeg iti nalitnaw nga oportunidad—ta maminsan laeng dayta a kumatok.

Panawenen nga ikkan iti tiansa ti panagbalbaliw ken panagdur-as yantangay madlawen a limmitnaw ti sigud a nalilibeg a libtong ti gimong. Maaninag ti kabukbukodan a ladawan iti panangespeho ti kinaasino; mangngeganen dagiti positibo a timek dagiti kaarruba a nasion ken agpalpaliiw iti kasasaad ti ekonomia, a makunan a simmagpaten iti kama ti barometro ti sosiedad; ti panagbalbaliw ket addan a makitkita nupay saan pay a naan-anay ngem nasaysayaat dayta a parangpayaen ngem ti awanan a pulos wenno mangnamnama iti baet ti agsusukot a sakuntip iti kidem a rabii; mamatikami a mangrugi ti panagbilang iti natarnaw a namberwan, ket mangrugi met ti panagdur-as babaen ti panagaddang, iti nakananama a baddek nga addaan iti nakananama a turongen.

Kas iti kapaliiwanmi a SONA kadagiti naglabas nga administrasion, adu a balikas ti naisawang ngem saanda a nabukel a pakairanudan, kasla dimngegkami laeng kadagiti makaulaw-panunot a lip service, a makuna nga awan ti maitulongna babaen iti panangkopia wenno panangduplikar nga isu ti idasar iti padaya.

Ngarud, makiramankami iti progresibo a nation building.#

Exit mobile version