EDITORIAL: No Nagtalawen ti Ayat, Talentalek ken Panagraem

Iti misa sadiay St. Peter’s Basilica a dinar-ayan dagiti ginasut nga obispo iti sangalubongan, imbatad ni Papa Francis a nasagraduan ti matrimonio ket saan a mabalin a mapekka ti panagtipon ti agassawa. Iti nalawlawag a balikas, agnanayon ti matrimonio ket awan ti linteg wenno puersa ditoy lubong a mamagsina iti lalaki ken babai a nagkari iti sanguanan ti altar iti saan a pannakapekka ti panagayatda iti tunggal maysa, iti rigat man wenno nam-ay, iti ladingit ken ragsak, agingga iti pagsinaen ida ni patay.

Imbatad daytoy ni Papa Francisco iti sanguanan iti umad-adu a bilang dagiti agassawa a nagsina gapu iti nagduduma a rason, kas iti dida panagkakatunosan, kinarigat ti panagbiag a sagsagrapenda iti denna iti tunggal maysa, panagpukaw ti talentalek gapu iti panagbabai ti lalaki wenno pannakikamalala ti babai, kaawanen ti tiempoda iti tunggal maysa gapu ta makumikomda nga agsapul pirak a pagtaraonda iti pamiliada wenno panagukkonda iti material a kinabaknang tapno mataginayonda ti nangato a tukad a paggargarawanda iti kagimongan ken dadduma pay a gapu a nangrakrak iti umok a binangonda.

Maipalagip nga idi kanikadua a tawen, inrusat ni Papa Francisco ti proseso ti synod babaen ti panangipatulodna iti questionnaire kadagiti obispo, parokia ken dagiti Katoliko tapno lawlawaganda ti karirikna, kapanunotan wenno pannakaawatda iti panangsurotda iti pannursuro ti simbaan mainaig kadagiti parikut a pakaseknan ti pamilia. Ita, agdagup iti 270 a bishop ti dimmar-ay iti synod ket trinatarda dagiti problema mainaig iti relasion iti pamilia, sex, matrimonio ken homoseksualidad.

Maysa kadagiti nabara a napagpapatangan iti synod ti isyo no mapalubosan dagiti diborsiado ken nagkasar babaen iti sibil nga umawat iti komunion.

Kangrunaan pay a natratar iti synod no kasano a matulongan ti Simbaan dagiti pamilia a Katoliko a nagsisina ken nagdiborsio iti sanguanan ti deklarasion ni Papa Francis nga agnanayon ti matrimonio.

Kinuna ni Papa Francisco a rumbeng a saan a payagus ti Simbaan iti apagbiit-ti-panaglabasna a paginteresan wenno popular nga opinion ngem ketdi sidadaan a mangbirok kadagiti umili nga agsagsagaba gapu iti panagsisina ken diborsio ket itanggayana kadakuada ti “lana ti panangawat ken kaasi”.

Kinunana a saan a mangeddeng ti Simbaan iti pannakarpuog ti matrimonio, ngem maysa nga ina ti Simbaan, “saan nga agitudo iti ramay wenno mangeddeng kadagiti annakna”.

“Kasapulan a tuntonen ti Simbaan dagitoy a tattao, arakupen ken akayenna ida, ta ti Simbaan a nakaserra dagiti ridawna ket liputanna ti bukodna a bagi ken ti missionna ken idinto nga agbalin a rangtay, agbalin ketdi a maysa a bangen iti kalsada.”

Sigurado nga adu a dadaulo iti Simbaan ti saan a naan-anay a kumanunong iti daytoy nga imbisik ni Papa Francis. Kangrunaan la ketdi nga argumentoda: apay a pagtalinaeden nga agnanayon ti kasar no nagtalawen ti panagrinnaem, talentalek, ken kangrunaan, ti panagayat iti tunggal maysa?
Ania ti pagtakderam, kailian?