EDITORIAL: Panagikut dagiti barangay captain iti paltog, dimi kanunongan

Saanmi nga ayonan ti panggep dagiti barangay captains ti maysa nga ili ditoy Kailokuan a gumatang iti paltog a kalibre 45 a kas proteksion wenno pangsalaknibda iti bagida. Ad-addan a dimi kanunongan daytoy aglalo no iti internal revenue allotment (IRA) ti pagtaudan ti pundo a paggatangda iti armasda.

Maikaniwas daytoy a panggep iti maidardarirag a kinaadda koma ti natalna ken nainkappiaan a panagindeg wenno panagtalinaed ti gun-less society. Ta saan kadi a napintas ken nasayaat ti agindeg iti sidong ti gimong nga awan ti armas a mangited iti aliaw ken buteng kadagiti umili?

Ti panggepda nga igagatang iti paltog para iti bukodda a proteksion ket maysa nga agdadata a kinapudno a saanda a mamati iti PNP ken AFP ken dadduma pay a sanga ti gobierno a mangipapaay iti proteksion kadagiti umili. Maibilang daytoy a kinaawan iti panagtalek kadagiti law enforcement agencies kas iti PNP ken AFP a mangtagiben iti urnos ken talna ken iti pannakasalaknib dagiti umili. Maysa a panangannugot a maipatungpalda laeng ti pagrebbenganda a mangsalaknib iti lugarda ken iti bukodda a bagi no adda isarangda nga armas kadagiti agpanggep a mangimula iti kinadamsak ken pammutbuteng. Laglagipen koma nga awan ti nasayaat a turongen ti gimong a pagunggunayen ti paltog.

Maikanatad kadi nga agtaud ti pundo manipud iti IRA? Ti 20% a porsiento manipud iti IRA ket dakkelen ti maipaay ken maiserbina para iti livelihood projects a mangitag-ay iti panagbiag dagiti agindeg. Tunggal barangay adda la ketdi dagiti potensial a pamataudanna iti panguartaan. No adda panguartaan dagiti umili, maiyadayoda iti bisio ken saan a nasayaat nga aramid. Apay a saan a dayta ti pakaipaayan ti 20% a saan ket nga iti armas a pangukom iti biag?

Ti IRA ket bingay manipud iti buis. Saan ngarud a maikanatad a maaramat dayta a banag para iti bukod a proteksion. Sakbay a timmapog ni barangay captain, ammon dagiti kalugaranna a kabaelanna nga idauluan ida iti sidong ti kappia, urnos ken talna. No dina kabaelan nga agmaymaysa, adda dita ti PNP a makatulong kenkuana a mangpatalinaed iti urnos ken talna iti lugarna.

Nagtaud iti buis dagiti tattao ti IRA. Maikanatad laeng a pagraramanan ti amin. Maitutop laeng a pagraranudan ti sangkabarangayan, saan laeng a para iti maymaysa a tao.

Masaludsod: no maaddaan iti paltog, masigurado kadin ti seguridad ni kapitan? Iti sabali a bangir, kasano katalged dagiti bumarangay iti babaen ti maysa a nagtagiarmas a kapitanda? Amangan no maaramat ti paltog para kadagiti abusado a sibilian. Wenno ti kapitan a mismo ti agbalin nga abusado. No mapasamak daytoy nakarkaron a buong ti ulo.

Dagiti kapitan ket sibilian. Iti panagikutda iti paltog, kaipapananna ti pannakapalubosda nga agaramat iti daytoy tapno mapagtalinaedda ti urnos ken talna iti barangayda, uray iti wagas nga ikabilda iti imada ti linteg. Saan maikanatad daytoy. Mapukaw ti kaipapanan ti hustisia no kastoy ti mapasamak.

Ti sibilian ket sibilian latta. Asinoman a nagbasol ket mausig. Isu ngarud nga addaantayo iti hustisia a mangusig kadagiti nagbasol.

Dimi kanunongan ti panagikut dagiti kapitan ti barangay iti paltog.#