EDITORIAL: Panagpakada ti Aquino Administration

AGPAKADAN ni Presidente Benigno Aquino III iti turay kalpasan ti innem a tawen a panagtakemna. Kas idi Hunio 30, 2010 a panangrugi ti terminona, nakaturong ita ti atension dagiti kaaduan nga umili iti panagtakemen ni President-Elect Rodrigo Duterte. Kadaywanen a kalakaan a malagip dagiti tattao ken ni PNoy ket dagiti dakes a napasamak iti administrasionna, ken maipaigiden dagiti nasayaat a naaramidanna.

Inabak ni PNoy dagiti nakabalubalna iti kina-presidente idi 2010 gapu iti kampaniana a “Nalinteg a Dalan” ken ti ikkisna a “No Awan ti Kurap, Awan ti Marigrigat.” Idi nangabaken, napalalo ti namnama dagiti umili iti panangaramidna kadagiti karina a mangpaksiat ti kurapsion ken mangpadur-as ti ekonomia ti pagilian.

Mangrugrugi pay laeng idi ti terminona ngem nadayyegen ti lideratona gapu kadagiti nagsasaruno a kinamalas kas ti Rizal Park hostage taking a nakatayan dagiti turista a Hong Kong nationals. Simmaruno dagiti Bagyo Ondoy ken Pepeng a nangisangbay ti nakaro a layus ken nangkettel kadagiti adu a biag, ken nangdadael kadagiti adu a sanikua.  Nagsasaruno dagiti pagteng a namagsisina kadagiti umili kas ti pannakaadaptar ti Reproductive Health Law, ti pannakaarestar ni sigud a Presidente ken Pampanga Cong. Gloria Arroyo, ti impeachment ni Chief Justice Renato Corona, ti pannakaibalud da Sen. Juan Ponce Enrile, Ramon Revilla Jr. ken Jinggoy Estrada gapu iti P10 billion pork barrel scam, ti panangideklarar ti Korte Suprema nga unconstitutional ti Development Acceleration Fund.

Nadayyeg pay ti administration ni PNoy kadagiti tinawen a bagyo ken layus kas ti Bagyo Yolanda a kapigsaan ken karanggasan a nangbasnot ti pagilian a nakatayan ken nakapukawan dagiti rinibu a biag ken nakadadaelan dagiti adu a sanikua.  Rimsua ti tension iti West Philippine Sea gapu ti panangsakup ti China iti teritorio ti Pilipinas. Nagtultuloy ti opensiba dagiti rebelde a komunista. Nagtalinaed ti riribuk sadiay Mindanao gapu kadagiti Moro National Liberation Front, Moro Islamic Liberation Front, Abu Sayyaf Group, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, ken dadduma pay a grupo. Kimmaro ti parikut ti illegal a droga, illegal a sugal ken pammapatay. Nagbalin a krisis ti trapiko sadiay Metro Manila. Napapatay pay dagiti 44 a kameng ti Special Action Force ti Philippine National Police sadiay Mamasapano, Maguindanao kabayatan ti Operation Exodus.

Mababbabalaw pay ni PNoy gapu iti saan a pannakaipasa iti Kongreso ti Freedom of Information Bill ken Anti Political Dynasty Bill, ken ti panang-veto-na ti gakat a mangted ti nayon a pension para kadagiti retirado a kameng ti Social Security System, ken ti Magna Carta for Nurses sakbay ti ibababana iti turay.

Iti sango dagitoy a pasamak kabayatan ti termino ni PNoy, in-inut ti itatakder ti nadaleb nga ekonomia ti pagilian ta kimmalay-aten iti 6.9 % Gross Domestic Product ita tawen ket mabigbigen ti Pilipinas a  kapartakan ti panagtaray ti ekonomiana iti Asia. Napasardengen ti pork barrel dagiti senador ken kongresista a ramut ti kurapsion. Nakasuan met dagiti adu pay nga opisial a nainaig iti kurapsion. Napamoderno met dagiti kangrunaan nga alikamen ti PNP ken Armed Forces of the Philippines. Naadaptar pay ti Kindergarten to 12 program ti Department of Education a mangingato ti kalidad ti edukasion a mayataday iti international standard. Agtultuloy met ti pannakabangon dagiti kalsada, eropuerto ken imprastraktura a pakabenepisiaran dagiti umili.

Adu man dagiti nagkamtudan ni PNoy, ngem saan a mailibak nga adu met dagiti nasayaat a naaramidanna nangruna ti panangiyusuatna kadagiti programa a mangpadur-as ti ekonomia. Dagiti kangrunaan a gapu ti nakababalawanna ket ti panangdutokna ken panangkonkonsintirna kadagiti nasinged kenkuana nga opisial ti gobierno.  Sapay koma ta iti panagtakem ni Duterte ket saanton a maulit dagiti nagbiddutan ti Aquino Administration ken agserbi koma nga adal para iti nasaysayaat a serbisio kadagiti umili. (Eden Alviar)