EDITORIAL: Panagtuturpos manen!

Itay bigat, nariinganmi dagiti reprep nga estudiante a kinuyog dagiti dadakkelda, kabsat, kaayan-ayat wenno asideg a kabagianda nga agdudupudop iti sanguanan ti Vigan City Convention Center a masarakan iti sanguanan mismo ti nanumo a pagtaengantayo ken opisina metten ti pagiwarnaktayo a Tawid News Magasin.

Saanmi a nagawidan ti nauneg a sennaaymi iti pannakakitami kadagiti estudiante a nakaragragsak nga agtutungtong gapu ta iti daytoy nga aldaw ket awatenda ti diplomada kalpasan iti uppat a tawen a panagsakripisioda ken dagiti nagannak kadakuada tapno laeng makapagturposda ken adda aramatenda a kalasag iti pannakaibakalda iti biag iti masakbayan.

Apay a nauksot ti nauneg a sennaaymi? Agsipud ta immapon kadakami ti liday ken asi kadagiti agturpos. Kasla nadagsen a krus iti abaga ti pannakaammo a kalpasan daytoy nga aldaw, sumangbayto kadagiti agturpos ti napait a kinapudno a sabali ti arapaap ken tagtagainep iti realidad, inton rugiandan ti agbirok iti trabahoda. Dumtengto ti pannakaamiris a ti balligi ket saan a kas sabong iti hardin a kettelen lattan tapno iyukkorda a kas kuentas. Napait a kas apro ti idadateng ti di maalimon a kinapudno a kayariganda ti sumrek iti abut ti dagum iti pananggaw-atda iti balligi ken panangsapulda iti berde a ruot a mangipanamnama iti naraniag a masakbayan.

Kadagiti rinibu nga agturpos, manonto kadakuada iti maupay iti kinakisang ti panggedan iti pagilian? Kadagitoy a maupay, manonto kadakuada ti pumanaw iti pagilian tapno agpaadipenda kadagiti ganggannaet a negosio ngem mangipaay met kadakuada iti pirak a dida masapulan iti bukodda a pagilian?

Ngem ala, nupay dimi magawidan dagitoy a panunot, iyawatmi ti nabara a kablaawmi kadagiti amin nga agturpos!