EDITORIAL: Salvador Aleson Espejo, Nagsublin iti Dios a Namarsua

NALPASEN ti naindaklan a mision ni Manong Salvador Aleson “Badong” Espejo a nangibaonan ti Dios a Namarsua kenkuana iti daytoy a lubong manipud idi Abril 14, 1943 a pannakaipasngayna, ket idi Enero 2, 2018, kalpasan ti 74 a tawen,  pinagawiden ti Apo iti agnanayon a pagtaenganna tapno aginanan iti nalitup a biag nga awan ti pagkuranganna iti Pagarianna iti Langit.

Kas ti inulila a pamilia ni Manong Badong, marikna met ti panagladingit dagiti kakabagian ken gagayyemna iti lubong ti literatura, media, edukasion, Simbaan iti kellaat nga ipupusayna gapu iti sakitna nga angkit a nangkettel ti angesna. Marikna ti pamiliana ken dagiti amin a nakagun-od iti ayat, dungngo, asi ken tulongna ti pannakaikawa ken iliw iti ipapanawna iti daytoy a biag ta iti unos ti 74 a tawen a panagdaliasatna iti daytoy a lubong ket saan a laeng a bukodna a bagi ken pamilia ti impangpangruna a sinerbian.

Kas maysa a a responsible nga asawa  ken ama, uray pay narigatan, insakadna ti pamiliana a napnuan iti dignidad tapno masagutanna ida iti naraniag a masakbayan ken nagin-awa a biag. Nagbalin a naurnos ti panaglangenda nga agassawa a kas ti kari ken sapatada ket nagtiponda a napnuan iti pammateg ken ni Manang Rose a kapisi-ti-pusona, ken ni patay laeng ti nakapagsina kadakuada. Nagbalin a pagwadan,  nadungngo ken manangisagut nga ama kada Jasper ken Daisy Joy nga annakda a babaen kadagiti takiagna ket insagutanna ida iti napintas a masakbayan babaen ti panangisakadda nga agassawa iti pannakaturposda iti naan-anay nga edukasion. Nagbalin a manangipateg a lolo kadagiti amin nga appokoda.

Kas maestro ken nangisursuro iti elementaria, adu nga ubbing ken estudiante dagiti namuli ken natubayna a nagbalin a nasaysayaat ti panagbiagda. Kas disiplinado a maestro iti pang-publiko a pagadalan, adu dagiti naiburayanna iti panursuro ken adal a nangiturong kadagiti ubbing iti ikakalay-atda iti alimpatok ti balligi.

Kas maysa a mannurat iti Ilokana literatura, mairaman ni Manong Badong kadagiti maibilang a natibker a pasurot ni Pedro Bukaneg. Premiado a mannurat, ken adu dagiti ubbing, agtutubo ken agkabannuag a nangid-idolo ti kinasarirawek ti panagpampanunotna. Adu dagiti sinuratna a nagbalinen a paset ken maibilang a gameng iti nabaknang a kultura ti Ilocandia iti benneg ti literatura. Dagiti adu a nabagas a sinuratna iti literatura ket nagbalindan nga ubbog a pagsakduan iti liwliwa, ragsak ken adal dagiti makabasa.

Kas agiwarwarnak ken kameng ti media iti Kailokuan, binukel ni Manong Badong dagiti nagduduma a pagiwarnak a nagbalin nga instrumento ti pannakairakurak dagiti impormasion maipapan kadagiti pagteng ken pasamak iti gobierno ken pribado a sektor tapno maammuan dagiti tattao. Kaudian a pinundarna ti Tawid News Magasin a maibilangen a maysa kadagiti kapautan ken karegtaan a lokal a pagiwarnak iti Kailokuan. Babaen ti sakripisio ken panangimatonna, nagbalin ti Tawid a nalatak a pagiwarnak a nakaipalaonan dagiti nagduduma a damag, salaysay, sarita ken adu nga artikulo. Napagbalinna ti Tawid a katimpuyog ti gobierno nagruna dagiti korte ken pribado a sektor iti pannakaipablaak dagiti napateg nga anunsio tapno mairakurakda iti publiko.

Naladingit ti panagpasina iti ipatpateg iti daytoy a biag nangruna no ti pimmusay ket naipariknana ti kinamanagayat, kinadungngo ken kinamanagparaburna. Ngem kas Kristiano, ti ipapatay iti daytoy a biag ket isu met ti pagrugian ti agnanayon a biag, kas ti kanta a “Masapul a Maregreg ti Bukel Tapno Agbunga iti Adu.” Masapul a matay ti tao kas ken ni Apo Jesucristo tapno makipagungarto met iti Apo. Naindaklan a konsolasion wenno pagubbogan iti liwliwa no ti sumina ket agsublin iti Namarsua a Nangibaon kenkuana iti daytoy a lubong gapu ta nalpasen iti mission wenno akemna kas ti panagsublin ni Manong Badong iti sidong ti Nailangitan nga Ama tapno agnanayonen nga aginana.

Ti Kristiano a Pammati, isurona a ti lubong ket temporario laeng a pagnaedan ti tao, kas ti bagi a naggapu iti tapok ngem agsublinto met laeng iti tapok. Iti ipupusay ti tao iti agdama a biag ket adda ti kararua para iti biag nga awan iti patinggana. Isuro ti Pammati nga iti agnanayon a biag a makedngan ti kararua ti tao no ania dagiti inaramidna kabayatan ti panagbiag wenno panagdaliasatna iti lubong – no nagaramid met laeng iti nasayaat a mayataday iti bilin ti Dios, wenno nagaramid iti kinadakes a maisupring iti pagayatan ti Apo.

Iti panagbiag wenno panagdaliasat ni Manong Badong iti daytoy a lubong, kas iti amin a tao, adda dagiti nagbasolan ken nagbiddutanna iti Dios. Ngem iti 74 a tawen ti panagbiagna, nagtalinaed a nadalus ti wagas ti panagbiagna ken inkagumaanna ti nagdaliasat iti nalinteg a dalan. No adda man nadagsen a nagbasolanna, nakiddawna la ketdi ti pammakawan ti Dios kabayatan ti in-inut a pannakauyos ti angesna.

Ni Manong Badong ket maysa a pagulidanan nga Ama ti Pamilia, managdisiplina a Maestro, nalaing nga Autor. Naladingit man ti ipapanawna iti daytoy a lubong. Ngem dakkel a liwliwa iti pannakaammo nga isuna ket nagbiag nga inyanninawna ti pammatulad ti Dios a Nailangitan nga Ama, Maestro ken Autor ti Biag. Aginanakan iti kappia, Manong  Badong, iti Biag nga awan pagkuranganna. (Eden A. Alviar)