EDITORIAL: Sarabuentayo a sipapakumbaba ni Pope Francis

Maibilang a maysa kadagiti kadakkelan ken kabilegan a pagteng ditoy pagilian ti innem-nga-aldaw nga ibibisita ni Pope Francis manipud Enero 15-19 daytoy a tawen. Ta uray saan a dadaulo wenno pangulo iti kabilgan a pagilian ni Pope Francis, naikawes ken naiyabaga kenkuana ti katan-okan a pagannongan iti sangalubongan kas Santo Papa ti binilion a Katoliko iti lubong.

Agbalin daytoy nga ibibisita ni Pope Francis ditoy pagilian nangruna kadagiti biktima ti Bagyo iti Kabisayaan a natibker a pammaneknek a naipangruna iti pusona dagiti agsagsagaba saan laeng iti saplit ti nakaparsuaan, no di pay dagiti nabuttuonan ti abagada kadagiti ingget dagsen a pannubok iti biag, dagiti naidaramudom iti kapitakan ti kinapanglaw, dagiti naikadena iti altar ti pannakairurumen, ken dagiti parsua ti Dios a matiptippinganen ti pammatida ken dagiti addan iti ngarab ti derraas ni pannakaupay ken panagduadua gapu kadagiti saan a nainkalintegan a pannakaiwalinda iti ngalay ti dalan gapu iti saan a patas a panangtimbang ti gimong iti kasasaadda iti biag.

Ngarud, iti daytoy nga ibibisitana, sarabuentayo, saan a babaen ti nabarayuboy a panangsangaili kenkuana, saan a babaen ti naparammag a panangaywan iti seguridadna, no di ket bay-antayo nga agumbi kenkuana dagiti makurkurangan ti kangrunaan a kasapulan ti biag, dagiti sangkabirok-sangkaapuyan, dagiti ubbing iti kalsada, dagiti naipuruak iti pagbaludan gapu ideolohia, pannakaabuso, ken pannakapastidiar.

Dagitoy ti kangrunaan a gagara ni Pope Francis iti iyaayna iti pagilian.#