EDITORIAL: Tallo a kapapatgan a sagut iti Paskua

Ayat
ti kaipapanan ti Paskua. Gapu iti panagayat ti Dios ‘toy lubong,
imbaonna ti Anakna ditoy daga tapno mangisalakan. Isu nga intay
selebraran daytoy a pannakaipasngay ti Anak. Agsipud ta nangisagut ti
Dios, maitutop met nga agsisinnagut ti tao. Daytoy ti espiritu ti
Paskua.Isu a no dumteng ti Paskua,
panawen ti panagsisinnagut.

Ngem ania aya
ti kasayaatan a sagut? Adtoy man ti ibilangmi a tallo a kapapatgan a
sagut:
gift
of belonging
,
gift
of necessity
,
ken
gift
of opportunity
.

Gift of
belonging

wenno sagut a pannakipaset. Daydiay pannakipaset nga addaan iti
kaipapanan ken pakakitaan iti pagimbagan saan laeng a material ken
sosial no di pay ispiritual. Naidumduma daytoy a sagut ta tignayenna
ti puso ken rikna ti asinoman a saksi iti proseso. Kas iti panagawis
iti maysa wenno ad-adu pay nga indibidual ken grupo nga agkameng iti
maysa a progresibo a gunglo tapno makipaset iti panangpatang-ay iti
komunidad ken gimong, panangpatibker iti moralidad ken dagiti
tagipatgen. Tapno makipasetda iti nation building.

Gift of
necessity
.
Panangiparikna iti ayat nga ad-adda a kasapulan itoy a panawen ti
Paskua kas iti panangited iti moral a pammakired kadagiti napudno nga
agserbi iti trabahoda, iti panagsukisok, iti linak ken kappia ken
dadduma pay. Gift of necessity ti ibibisita kadagiti balud a di
masarsarungkaran, itutulong kadagiti institusion a mangsalsaluad
kadagiti nataengan, kadagiti biktima ti domestic violence, kadagiti
agtartaraken iti saanen a nalimbong iti panunotna, kadagiti ubbing a
walang, kadagiti biktima ti gubat, oppression, kalamidad, kadagiti
rehabilitation centers ti droga, alkohol ken dadduma pay a kanaigna,
ti panangiburay iti nasin-aw a panirigan, kapanunotan ken naidumduma
a talento.

Gift of
opportunity
.
Daydiay panangited iti oportunidad a mangipaay iti positibo a
panagbalbaliw wenno dakkel nga impluensia iti maysa a tao, pamilia,
grupo, ken gimong saan laeng nga iti pagilian no di pay iti
sangalubongan; no inikkan, imbirokan wenno inrekomenda tapno
makastrek iti panggedan ti maysa wenno ad-adu pay nga indibidual nga
awan trabahona; no impaayan iti livelihood project ti maysa wenno
ad-adu pay a grupo wenno komunidad; panangipasagepsep-panangiyadal
kadagiti out of school youth no kasano a liklikanda ti droga ken ti
epekto nga ited daytoy saan laeng nga iti salun-at no di ket iti
pannakaipusing iti pamilia ken iti gimong; ti panangited iti tulong
kadagiti amin a makurkurangan iti biag.

Saan a nabungon
ti sagut ti Dios iti tao no di ket makuna a
gift
of belonging

babaen ti pannakaawis ti tao a makipaset iti nadiosan a pammati ken
aramid;

gift of necessity
,
gapu ta kasapulan ti tao ti pannakisalakan isu a nasisita ti itatao
ti Anak ti Dios ken;
gift
of opportunity

a nangited iti nasaknap a panagbalbaliw ti tao.

Saan a nabungon dagitoy a
sagut-paskua. Saanda met a material a banag. Ngem napatpategda nga
adayo ngem dagiti nabungon a sagut.

NAIMBAG A PASKUAYO AMIN!#