EDITORIAL: Ti Daton iti Misa iti Parbangon

Dimteng manen iti sangalubongan a sangsangkamaysa a pakaituonan iti panunot, gunay ken aramid, ti Misa de Gallo. Ti misa iti parbangon. Napateg unay a tradision a lalo pay a mangdegdeg ken mamagsaranta ti pammati, panangisagana ti bagi ken panunot para iti selebrasion iti pannakaipasngay ti Mesias.

Saan a sawiren ti kumutukot a lam-ek ken pannakatunday ti imas ti panagurok kabayatan a nakakumot ket ikagumaan  ti makipaset iti misa tapno maipaduyakyak ti ayat ken panagrukbab iti Mesias. Siam laeng a parbangon nga aramiden daytoy iti maminsan laeng iti uneg ti makatawen. No naganaygaykanto pay ken inspirado no sika ti agbertdey, anianto la ketdin no ilagip ti sangalubongan a panagkasangay ti Mannakabalin amin?

Nauneg a pammati ti nagramutan ti misa de gallo wenno misa iti parbangon, a kas nakaadawan daytoy a selebrasion a nangrugi idi 1587, babaen ken ni Fray Diego de Soria. Iti pagilian, mismo a ni Pope Sixtus V ti nangipaulog iti dekreto para kadagiti magabay ken pitsido ti orasna gapu iti pannakakumikomda iti trabaho ken bukodda a pakasikoran a mangipaay iti panawen a sumuknal iti simbaan. Siam a parbangon para iti panangisagana, panangidur-as ti ispiritual a bagi wenno panawen a panagmunimuni.

Iti panangiyebkastayo ti kabukbukodan nga ararawtayo,  panagyaman, ken dadduma pay nga unnoy, saantayo koma a liplipatan ti kasapulan dagiti dadduma, kapammati man wenno saan, dagiti makumikom ken di makapan iti simbaan, dagiti masaksakit ken nataengan, dagiti adda kadagiti koreksional ken pagbaludan, dagiti agrekrekober ken agsagsagaba iti didigra iti man natural a kalamidad wenno gapuanan-tao, dagiti biktima ti pannakairurumen ken inhustisia, dagiti biktima ti gubat ken pannakaadipen ken kinaranggas. Ti araraw ket saan laeng koma a para pagimbagan ti bukodtayo a bagi, iramantayo met dagiti sabsabali.

Wen, ti pannakimisa iti siam a parbangon, aramiden koma a kas araraw-daton kadagiti biktima iti trahedia ken kalamidad: dagiti biktima iti Zamboanga stand-off, dagiti biktima ti ginggined sadiay Kabikolan, dagiti biktima ti naranggas a Bagyo Yolanda ken storm surge sadiay Kabisayaan ken dadduma pay a nagsagaba kadagiti naglabas a bagyo, layus, ginggined ken dadduma pay. Aramiden ti misa iti parbangon a kas daton-ayat ken napnuan kaipapanan.#