EDITORIAL: Ti dua a rupa ti Enero

Naadaw ti nagan ti bulan a January (Enero) ken ni Janus iti mitolohia dagiti Romans. Ni Janus ket addaan iti dua a rupa a nagtinallikud-nagpada a mangiparangarang iti katataona ken kinaasinona.

Dakkel unay ti kaipapanan daytoy a banag iti biag ti tao. Apay a dua ti rupa ni Janus, a nagtinnalikud-nagpada? Agsipud ta isu ti didiosen ti ridaw, ruangan, arko, ken aniaman a pagserkan ken ruaran, iparangarangna met iti tao ti isasangbay ket panagpakada. Isasangbay ti baro a tawen ken panagpakada ti daan a tawen.

Umuna a bulan wenno isasangbay ti baro a tawen isu a nakataliaw ti rupana iti masanguanan, iti masakbayan, sipapasnek a mangripar no ania ti agur-uray kenkuana, no ania ti mabalinna pay a nayonan ken kissayan wenno papintasen ken padur-asen tapno lalo pay a nasirnaat ti dana a taluntonenna iti agnanayon wenno saan a mabuteng nga agdaliasat uray iti kidem a sipnget agsipud ta ammona nga iti likudan ti nangisit nga ulep adda sadiay ti init a napnuan rangrang.

Nakataliaw met iti likudanna ti sabali pay a rupa a kasla taltaldiapanna ti napalabas. Napateg unay ti napalabas, saan nga awanen, nasken a taliawen ta dakkel nga adal ken sursuro ti inna iparangarang. Wen, taliawentayo ti napalabas saan a tapno agsublitayo sadiay a sibabagi no di ket agsublitayo sadiay nga umagsaw no ania ti rumbeng nga intay aramiden iti masakbayan, ta adda met dagiti napalabas a pakapidutan iti adal ken sursuro nga intay iyaplikar iti masakbayan.

Kasla reflections wenno imahe iti sarming, iti nalitnaw a danum wenno kapadana ti kaipapanan ni Janus wenno ti bulan ti Enero. Iti makatawen manen nga intay agdaliasat, anninawantayo, sirmataentayo ti masakbayan; aramidentayo daytoy para iti naur-urnos ken naannayas a panagbiag nga agturong iti kapkapnekan. Kabayatan ti intay panagdaliasat nga umabante, makasagangtayo kadagiti pannubok, lapped ken pakarikutan, ngem babaen kadagiti eksperiensa ken kapadasanen iti napalabas, nalaklakatayo a solbaren dagiti sumangbay a pakarikutan, nalaklaka a sanguen dagiti pannubok ken saan nga igigir dagiti lapped; ta ti magna iti napudpudno a biag ket saan a komportable no di ket iti dalan a narigat—iti nakipet, likkalikkaong, kabatuan, karingngatan, katapokan, kabingkolan, kasiitan-karapangan a saan ket a magmagna iti sementado wenno aspaltado a kalsada; saan a daydiay ania ti klase ti nagnaan no di ket ania a klase ti lugar a papanan.

Agespehotayo ngarud (reflects) itoy baro a tawen tapno nawaywaya nga intay maripirip ti intay pagturongan; agespehotayo iti napalabas a tawen babaen kadagiti padas ken eksperiensa tapno sumiken dagiti pangngeddeng ken determinasiontayo.

Daytoy ti pudno a kaipapanan ni didiosen Janus a nakaadawan ti nagan ti bulan nga Enero.#