EDITORIAL: Ti isyo ti ti di umno a pannakakanta ti National Anthem

Gapu iti saan a panangsurot ni Arnel Pineda ti tempo ti National Anthem idi kinantana daytoy sakbay ti pannakiboksing ni nalatak a kampeon Manny Pacquiao ken ni Joshua Clottey para iti welterweight crown, nagsagrap ti singer kadagiti pammabalaw, kangrunaanna kadagiti opisial ti National Historical Institute.

Saan a nagustuan dagiti opisial ti NHI ti medio nabuntog a panangkanta ni Pineda iti “Lupang Hinirang” ken nakarkaro manen ti misuotna idi kellaat a kimmalay-at ti tono ti singer idi dandanin agpinal ti kanta.

Kinuna ti NHI nga idi maammuanda a ni Pineda ti agkanta iti national anthem, pinatulodanda daytoy iti palagip iti tumutop a pannakakanta daytoy ken masapul nga awan ti balbaliwanna.

Imballaag pay ni Teddy Atienza, hepe ti Heraldy Section ti NHI, a no saan nga agpadispensar ni Pineda, mabalin a makasuan daytoy wenno mabalud.

Ngem kinuna ni Pineda nga inaramidna amin a kabaelanna a mangibagi iti pagilian iti panangkantana iti National Anthem.

“Iti biangko, inaramidko laeng ti artistiko a wayawayak,” kinuna ni Pineda sana innayon a ti napateg, kinantana ti national anthem kas Pilipino a mangibagi iti Pilipinas ken ni Pacquaio.

Kinapudnona, saan laeng a ni Pineda ti krinitikar ti NHI gapu iti maisupadi a bersionda iti pannakakanta ti National Anthem. Karaman ditoy da Jennifer Bautista, Geneva Cruz, Kyla, Ciara Sotto, Karille Tatlonghari, Sarah Geronimo, Martin Nievera ken dadduma pay a nalatak a kumakanta.

Pagbatbatayan ti NHI ti Section 37 ti RA 849, ti 1988 Flag and Heraldic Code, a nangituding ti pannakasurot ti musical arrangements ken komposision ni Julian Felipe mainaig iti pannakaipatangatang ti National Anthem.

Madakamat ditoy a naputar ti national anthem a kas martsa para iti pannakaiproklama ti Kawit Republic idi Hunio 12, 1898 ken immuna a tinokar ti San Francisco de Malabon Band. Kangrunaan a panggep ti pannakaputar ti National Anthem tapno masungrodan ti espiritu ti rebolusion ken pannakirupak dagiti Pilipino kontra iti Espania.

Kas government body a nakaipabaklayan ti pagrebbengan a mangkita iti pannakarespeto ti National Anthem, ti bandera ken dadduma pay a simbolo a nasional, adda kalintegan ti NHI a mangkritikar kadagiti kumakanta a di nangsurot iti pardas ken tempo ti National Anthem.

Ngem iti sabali a bangir, adda met karbengan dagiti kumakanta a mangipeksa iti bukodda nga interpretasion iti maysa a kanta, kas artistiko nga ekpresion. Kas kuna ni Martin Nievera, kinantana ti National Anthem “kas iti panangawatna… manipud iti kaunggan ti pusona”.

Mamatikami a kalpasan ti panagpadispensar ni Pineda, ikupinto manen ti NHI ti isyo agingga iti addanto manen Pilipino nga agkanta iti pannakiboksing ni Pacquaio.

Isingasingmi a yantangay nairanta met laeng daytoy a para martsa, matokar laengen kalpasan ti pannakaiwaragawag ti nagan ti boksingero a Pilipino iti ring tapno malapdan dagiti kontrobersia no kasano ti pannakakantana.#