EDITORIAL: Tindog, Waray

Kalpasan ti narungsot a bagyo, aginit la ketdi. Tindog, Waray!

No sadino ti nakaitublakan, sadiay met la ti bumangonan. Pudno la unay dayta a pagsasao a maiyaplay kalpasan ti nakaam-ames a kalamidad. Nasisita la unay ti madagdagus nga ibabangon ta ti tao a papataypatay ket madagdagus a matay. Kas iti didigra ni Bagyo Yolanda. Ti ibabangon ket panangusig iti nakananama a pagtaktakderan a kasasaad. Ti pananggammat iti aniaman nga oportunidad a saanen nga agpilipili ket panagturong iti kongkreto a kasasaad. Ti panangpanaw ti lugar nga awan  masnop a turongen ket awan ti kinasiguradona a pagsammekedan.

Trabaho ti kangrunaan ti amin. Madagdagus a trabaho. Nakisang a masapulan ti long term a trabaho kalpasan ti kalamidad. Ngem ti agdadata a kinapudno, karaman ti ibabangon ti nadidigra a lugar dagiti short term a trabaho. Nupay apagbibiit laeng dagitoy, dakkel ti maitulongda iti panangabaruanan.

Kadagiti biktima ni Bagyo Yolanda, saanda koman a sapulen ti oportunidad iti sabali a lugar, ta adda met la iti lugarda dagita a trabaho. Kasapulan iti panangbangon ti maysa a lugar ti adu a manpower a mangitaguyod iti bukbuklenna a pagsanggiran iti masakbayan. Pumarasapasen ti negosio. Saan a mapagduaduaan nga in demand ti trabaho iti construction ken dadduma pay a serbisio iti manpower services, kapantok dayta iti uneg iti lima agingga iti sangapulo a tawen. Iti dayta a panawen, no saan la ket a nabarayuboy ti agtrabaho, no kabuyog ti panagsalimetmetna ken ammona la ketdi a saluadan ti katukad ti inna naglingling-etan, sigurado la ket a masikogton ti bulsana. Nasirnaatto metten ti masakbayan dagiti annakna ken ipatpategna iti biag.

No maipapan iti agrikultura, dakkel met ti oportunidad ti diaya a trabaho ta amin a mula a niog a kangrunaan a produktoda iti dayta a lugar ket nadadael. Kasapulan ti madagdagus a panangsukat ken panangpabaro kadagiti minulaan, eswes, kasapulanna la unay dagiti trabahador tapno mangabaruanan. Kasapulan dagiti seasonal products  ti dakkel a produksion para iti panagdupudop ti tao. Kastoy met laeng iti fishing sector.  (JMR, JR.)