EDITORIAL: Umdas kadi lattan ti panangkondenar?

Iti pastoral letter dagiti obispo iti Metro Manila a naibasa kadagiti simbaan iti Kamanilaan itay Domingo de Paskua, kinondenarda ti panagraira ti korapsion kadagiti nadumaduma a pangopisinaan.

Ngem nupay kinuna dagiti obispo nga iti “aniaman a porma, agpada nga immoral ken saan a maikanatad ti korapsion” a pakaigapuan ti panagbalin dagiti “adu a kritikal iti agdama a panangituray kangrunaan iti lugar ti kinapudno ken hustisia,  (ngem) “ditayo maisubli ti kinapudno ken hustisia a saantayo nga aramaten ti kinabayolente ken gura.”

Kinuna dagiti obispo a maysa a panaglabsing iti maikapito a pammilin – Dika agtakaw – ti sapasap a korapsion iti amin a tukad iti gobierno ken sosiedad ngem awan met ti pinalagidanda kadagiti pammabasol, intudoda ketdi nga agpada ti publiko ken pribado a sektor nga adda pakababalawanda.

Kayat a sawen dagiti obispo, nupay agraraira ti korapsion iti pagilian, datayo amin, adda pakababalawantayo gapu iti panagrairana.

Ngem kadagiti dadduma nga umili, saan a nalawag daytoy a pagtaktakderan.

Kas ita, gapu ta awan ti  siasinoman a nalawag a pakaiturongan daytoy a pastoral letter, ibagbagan ti administrasion a maysa daytoy a panangpabor kadakuada iti panangidardariragda iti panagtalnan dagiti oposision ken grupo a kritikal iti gobierno ket tumulongda iti administrasion para iti ad-adda pay a panagdur-as ti ekonomia.

Iti sabali a bangir, kuna dagiti oposision a dagiti agdama nga agtuturay ti sinanotan ti nasao a surat gapu kadagiti alegasion ti korapsion a nakaisawsawanda.

Ngem ti nalawag: pinili dagiti obispo ti agtengtengnga. No ania ti makagapu, isuda laeng ti makaammo.

Ngem masaludsod: agpatingga kadi lattan ti panangkondenar ti simbaan iti panagraira iti korapsion iti amin a tukad dagiti pagopisinaan ngem addada met laeng nga agtaktakder iti tengnga?

Iti daytoy imparuarda a surat, ad-adu manen ti nadismaya kadakuada iti panagtengtengngada iti baet ti panangidardarirag dagiti nadumaduma a sektor ti pannakaammo iti kinapudno mainaig kadagiti maibatbato a korapsion ken anomalia iti agdama nga administrasion.#