EDITORIAL:Dagiti mannalon koma ti ipangruna ti gobierno a taliawen

Gatangen koma ti National Food Administration amin dagiti irik nga ilako dagiti mannalon ken no mabalin,  ingatngatona pay  ti bayadna. Ngem dimi kanunongan ti panagimport ti gobierno iti bagas iti nangina a bayad. Kadagiti laengen apit dagiti mannalon ti pangitedanna iti insentibo a kas iti sagrapen dagiti dadakkel a traders nga agangkat iti bagas manipud ganggannaet a pagilian.

Apay a no gumatang ti gobierno iti bagas iti sabali a nasion ket saan nga agriri iti kinanginana? Iti sabali a bangir, apay a nababa ti presio a paggatangna iti irik dagiti mannalon? Iti biangmi, mas kalidad ti bukod a produkto dagiti mannalontayo ngem dagitoy naagub ken pegpeg a bagas a gatgatangenna iti sabali a pagilian a kas kadagiti nagatgatangmi.

Nayonan ketdi koma ti gobierno ti pundo ti NFA a paggatang kadagiti produkto dagiti mannalon tapno adda idulin ti nasao nga ahensia ken ilakona no adda manen dumteng a krisis ken “artificial crisis” ti bagas iti pagilian.

Dimi met kanunongan ti barter trade a mapaspasamak kadagiti sumagmamano nga outlet ti NFA iti pagilian. Ti tagilako nga irik ket sukatan ti NFA iti  bagas. Saan a maiparbeng daytoy. Itoy a wagas, ti mismo nga NFA ti mangabog nga umadayo dagiti mannalon kadakuada. Ngamin, isu nga ilako ni mannalon ti irikna ta kasapulanna ti kuarta. Simple laeng a lohika.

Ikkan ket koma ti gobierno iti insentibo ti mannalon nga aglako iti irikna iti NFA tapno saan nga aglako iti middlemen. Kas iti panangited ti NFA iti insentibo a ganagan nga agpateg iti P1,800 kadagiti mannalon wenno kooperatiba dagiti mannalon nga aglako iti ahensia iti 50 kaban nga irik nga agdagsen iti 50 kilos tunggal maysa a sako. Uray idakdakkelda pay ti insentibo tapno ad-adu ti maawisda a mannalon nga aglako iti NFA.

Dimi kanunongan ti panagangkat manen ti gobierno iti nasurok a 5 milion a metriko tonelada a bagas a paggastuan kadagiti binilion a buis. Panunoten a naggasto ti gobierno iti P89 bilion iti importasion ti bagas. Gimmatang daytoy ti P45 kada kilo, sana ilako iti P25 kada kilo. Dakkel a pabor daytoy kadagiti traders nangruna kadagiti ganggannaet nga importers ngem pakadadaelan met dagiti mannalon. Ania a klase ti kapanunotan daytoy?

No kayat ti gobierno ti maaddaan iti nawadwad a pagtugawan iti tiempo ti nepnep ken gawat, aggatang itan iti kawadwadanna kadagiti  mannalon, iti panawen a kaburnok pay dagiti lakona nga irik.

Nasaysayaat no dagiti laengen apit dagiti mannalon ti gatangen ti gobierno babaen ti NFA. Ad-adda koma a dagiti mannalon ti ikkanna iti pabor ken insentibo tapno ad-adda a gumagetda pay nga agmula.#