Educational assistance kadagiti agbasbasa, maipaay

SAN JUAN, Ilocos Sur – Maikkan iti educational assistance dagiti mamasirib nga agbasbasa ditoy nga ili.

Umawat manipud iti local government unit ditoy nga ili dagiti ubbing a a nakagun-od iti top ten a puesto iti panagturposda iti elementaria ken sekundaria.

Umawat ti balediktorian iti P3,000; salutatorian – P2,000; 3rd honor – P1,500; 4th-5th place – P1,000; 6th-10th place – P600.00.

Agtaud ti pondo iti educational program ti LGU ditoy a nailatangan manipud iti bingay daytoy munisipio iti RA 7171.#