ELA ti Cabugao, maangay iti Baguio City

CABUGAO, Ilocos Sur – Maangay sadiay Baguio City ti Executive Legislative Agenda workshop para kadagiti hepe dagiti nadumaduma a departamento ken section headsĀ  ditoy nga ili inton Agosto 14-16.

Maysa a surat ti impatulod ni Mayor Edgardo S. Cobangbang, Jr. kadagiti amin a hepe dagiti opisina ditoy a nangidagadaganna iti aktibo a pannakipartisiparda iti masungad a workshop.

Kiniddaw ti mayor ti panangilista dagiti makipartisipar iti nasao nga ELA dagiti concerns ken gannuat a kangrunaan a mataming para iti pannakapasayaat ti serbisio kadagiti opisinada.

Sakbayna, kinuna ni Cobangbang a maysa pay a naipangruna a matratar iti ELA ti budget dagiti nadumaduma nga opisina para iti tawen 2014.

Kangrunaan a panggep ti ELA ti pannakaiprioridad dagiti programa ti ili a naipangruna a mayimplimentar iti makatawen.#