ENRO agkolkolektan tree seedlings

VIGAN CITY – Agkolkolektan ti  Environment and Natural Resources Office kadagiti tree seedlings kadagiti kinatulagna a pagadalan ditoy probinsia.

Kinuna ni ENR Provincial Officer Raymund Sinay a madaman ti panagkolektada kadagiti napatanor a seedlings dagiti pagadalan a nakitulag para iti Tree Project ti provincial government.

Sumagmamano a pagadalan ti kinatulag ti gobierno probinsial babaen ti memorandum of agreement tapno agpatanorda kadagiti seedlings a kas iti mahogany, gmelina, ken dagiti fruit bearing trees a kas iti mangga, ket no nakapatuboda iti 4,000 seedlings, adda kaibatoganna a P10,000.00 nga ited ti nasao nga opisina kadagitoy a pagadalan.

Dagiti napatubo a seedlings ket naipan iti provincial nursery iti Santa a maiwaras kadagiti nadumaduma nga ili a mangisayangkat iti tree planting para iti green program ti gobierno probinsial.#