Esperon, rumbeng a maikkat iti pannakawara ti peace panel: Escudero

Rumbeng a karaman a maikkat ni presidential adviser on peace process Hermogenes Esperon ken amin nga adda pannakaibiangna iti kontrobersial a MOA-Ancestral Domain a nakaigapuan ti ad-adda pay a pannakagulo iti patangan ti kappia iti Mindanao.

Daytoy ti imbatad ni Sen. Francis Escudero kalpasan nga inwaragawag ni Esperon a winaran ti gobierno ti peace panel.

Segun ken ni Escudero, iti daytoy nga addang ti turay, maysa a panangannugot iti biddut a naaramidda iti patangan pangkappia iti Mindanao.

"Di man tuwirang umamin ang gobyernong ito, malinaw na nais nilang itama ang kamalian nila sa MOA-AD. At dahil naumpisahan na nila ito sa pamamagitan ng paglusaw sa peace panel, dapat ituloy tuloy na nila ito at sibakin na rin mula sa puwesto si General Esperon at lahat ng mga nagkanulo sa bansa sa pamamagitan ng MOA-AD," kinuna ni Escudero.

Manipud iti naipadamag nga agtugaw kas peace adviser ni Esperon, nainget a kinontra daytoy ni Escudero. Saan a maibagay a mangidaulo iti patangan pangkappia ti maysa a kas ken ni Esperon nga pinalabasna ti sibubukel a biagna iti pannakirupak ken panangburak kadagiti karangetna, kinuna ti senador.

"Kung talagang gusto ng pamahaalaang Arroyo na maituwid ang kanilang pagkakamali sa Mindanao, panahon na para sumubok sila ng isang pamamaraang mag-uugnay sa lahat ng mga naninirahan sa Mindanao,” innayon ni Escudero.

Kinuna ti senador a rumbeng a localize ti peace talk, saan laeng iti nagbaetan ti maysa wenno dua a grupo no di iti nagbaetan dagiti amin a sektor iti Mindanao. Rumbeng a kapatpatang tunggal lider  dagiti puli, tribu ken sektor ti relihion tapno awan ti mailaklaksid.

Innayon ni Escudero a maysa daytoy a nasamay a wagas tapno maaddaan iti direkta a partisipasion dagiti amin a sektor iti Mindanao idinto a kinunana a ditoy a maammuan ti pudpudno a pulso dagiti tattao.

“Kung nais ng pamahalaan ng panibagong simula, dapat na umanong mag-empake sina Esperon at lahat ng mga nasa likod ng MOA-AD dahil sa halip na pagkaisahin nila at buuin ang Mindanao at ang buong bansa, nagiging dahilan pa sila para lalong magkawatak-watak ang mga tao,” kinuna ni Escudero.