Feria de Candon, narambakan

candoN, Ilocos Sur – Rinambakan daytoy a siudad ti Feria de Candon nangrugi idi Disiembre 1 kas paset ti pananglagipna iti umuna a naisayangkat a trade fair iti rehion idi 1892.

Nakipartisipar ditoy dagiti nadumaduma nga ili iti maikadua a distrito ti Ilocos Sur a nakaidispleyan dagiti nadumaduma a produktoda, kangrunaan ti One Town One Product ti tunggal ili.

Naisayangkat pay ti maysa a konsierto iti uneg ti simbaan ditoy siudad.#