Fingerlings, maibulos kadagiti karayan

BANTAY, Ilocos Sur – Maibulos ti fingerlings ti tilapia ken igat kadagiti karayan ken komunal a bagi ti danum kas paset ti programa ti gobierno probinsial a mangparukma iti malnutrision ken mangted iti livelihood kadagiti umili.

Dagiti barangay a makaputar iti ordinansa para iti pannakasalaknib dagiti lames iti sakupda kadagiti agiwayat iti illegal fishing ti umuna a pakaibulosan dagiti fingerlings.

Maysa ti igat ti kayat ti gobierno probinsial a paaduen ditoy probinsia.#