FIRE TRUCK, inyawat ti DILG iti Vigan City

VIGAN CITY – Awan pay makabulan kalpasan ti panangipasa ti konseho ti siudad ken pannakaipatulod ti resolusion a nangkiddawan ti siudad iti maysa a fire truck iti  Department of Interior and Local Government, simmangpet ti nasao a lugan.

Mismo a ni DILG undersecretary Marius Corpuz ti nangiyawat iti fire truck iti city government babaen ken ni Mayor Eva Marie S. Medina itay Agosto 13 iti Vigan Culture and Trade Center ditoy.

Indauluan da Mayor Medina ken Vice Mayor Franz Ranches ti panagiinnallawat iti nasao a lugan a sinaksian dagiti kokonsehal ti siudad, ni Fr. Roque Reyes, kura paroko ti siudad, dagiti empleado, opisial ti barangay ken sumagmamano a kameng ti media.  

Tubo ni Corpuz iti Vigan City ken kayong ni Konsehal Benjo Verzosa.

Ni Verzosa ti nangilungalong iti resolusion a nangkiddawan ti city government iti firetruck ken ni Verzosa.

Kabayatanna, nakiddaw  ken ni Corpuz ti sabali pay a firetruck nga eksklusibo a para iti pannakasalaknib ti Heritage Village no adda rumsua nga uram.

Nupay kasta, kinuna ni Corpuz a posible nga inton umay a tawen ti pannakaited ti firetruck agsipud ta sumaruno nga itrabahona ti pannakaited iti pundo para iti pannakaipatakder ti city jail.

Kiniddaw ti city government iti DILG babaen ken ni Corpuz babaen met laeng iti resolusion ti panangipaayna iti P5 milion para iti city jail.

Maipatakder ti city jail iti Ayusan Sur a yan ti lote a kukua ti siudad ken idonarna kas counterpart iti pundo nga ited ti DILG.#