Fish sanctuary, nabungbong

CABUGAO, Ilocos Sur – Iti baet ti imminget a kampania ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources maikontra iti illegal a panagkalap, maisaysayangkat latta ti panagbungbong iti kabaybayan iti umuna a distrito ditoy probinsia.

Kaudian a naireport a nabungbong ti fish sanctuary iti sakup ti Barangay Salapasap ditoy nga ili idi Enero 5.

Segun iti report, nagpulong ni Barangay Captain Percival Savellano iti polis ditoy a binungbong dagiti di nabigbig a mangngalap ti fish sanctuary a sakup ti barangayda.

Mapapati a naglugan dagiti tallo a mangngalap iti bangka a nagpinta iti puraw ken amarilio.

Nagresponde dagiti polis ngem nakalibasen dagiti suspek ket dagiti laengen timpaw nga ikan ti nadatnganda.

Kinuna ti maysa a lumugar a naggapu iti sabali a lugar dagiti nagbungbong gapu ta sabali ti pinta ti bangkada.

Berde ti kolor dagiti bangka dagiti agnaed iti Barangay Salapasap kas intuding ti color coding nga inyussuat ti BFAR ken ti provincial government tapno malapdan ti panagraira ti illegal a panagkalap iti probinsia.

Kas paset pay ti kampania maikontra iti illegal fishing, nangisayangkat pay ti BFAR babaen ti suporta ti gobierno probinsial iti seminar a nakipartsiparan dagiti soldado tapno agbalinda a fish warden.

Immun-una ngem daytoy, adda met report nga adda naisayangkat nga illegal a panagkalap iti fish sanctuary a sakup ti Barangay Cabangtalan iti Sinait, Ilocos Sur.

Segun iti maysa a residente a dina kayat ti painaganan, awan ti pakabigbigan ti lugar a naggapuan dagiti mangngalap ta saan a napintaan ti bangkada kas intuding ti paglintegan a color coding.

Kinuna met ti polis a nupay dagus a nagrespondeda, nakapanawen dagiti nagkalap no makadanonda.

Suspetsa met ti polis a sabali nga ili ti naggapuan dagiti nagkalap iti fish sanctuary.#