FLASH REPORT: Antalan: kapintasan iti sarita iti Palanca Awards 2008

Inyalat ni Danilo Antalan, kolumnista ti Tawid News Magasin ken ace reporter ti DZTP Radio a nakabase iti Candon City, ti umuna a gunggona iti salip iti sarita, Iloco Category, nga insayangkat ti Palanca Awards  para iti daytoy a tawen.

Pinangabak ni Antalan ti saritana a “Dangilen” ket awatenna ti kuarta a gunggonana, medalia ken sertipiko iti programa a maangay iti Manila Peninsula inton Septiembre 1.

Idi 2005, inyalat ni Antalan ti umuna a gunggona iti salip iti sarita iti Iloco Category ti Palanca Awards babaen ti insalipna a sarita  a “Guyo iti Dangadang iti Ulep.”

Maikadua a puesto ti nagun-od ti saritana a  “Tugot” idi 2006.

Ni Antalan ti mangimatmaton iti kolum nga “Iti Indayon ti Lagip” ti Tawid News Magasin.#