Flood forecasting and warning center, maipasdek iti Vigan City

VIGAN CITY – Inaprobaran ti sangguniang panlungsod ditoy ti resolusion a pannakaipasdek ti maysa a flood forecasting and warning center ditoy siudad iti sessionda itay nabii.

Kinuna ni Vice Mayor ken presiding officer ti sangguniang panlungsod Lourdes Baquiran a gapu iti kinapateg ti pannakaipasdek ti Abra River Flood Forecasting and Warning Center ket inaprobaranda a dagus daytoy iti third and final reading.

Segun ken ni Baquiran, maipatakder iti Barangay Ayusan ditoy siudad daytoy a proyekto ti Department of Science and Technology.
panawen aglalo iti tiempo ti matutudo ken kaadda iti sumangbay a bagyo.

Kanaig daytoy, nangipasa ti sangguniang panlungsod iti resolusion a mangited ken ni Mayor Eva Marie S. Medina iti otoridad a sumrek iti katulagan iti DOST ken Pag-asa para iti pannakaipasdek ti nasao a center iti Barangay Ayusan.#