Floor manager ti beerhouse, narames

SANTA LUCIA, Ilocos Sur – Nagreklamo ti maysa a floor manager ti maysa a beerhouse iti Candon City gapu iti mapapati a panangrames kenkuana ti maysa a lalaki  idiay barangay Barangobong iti daytoy nga ili.

Iti pulongna iti polis, kinuna ti biktima a nailinged ti kinasiasinona iti nagan a Luzviminda, 33, taga-Baliwag, Bulacan ngem temporario nga agnanaed iti barangay San Juan, Candon City, floor manager iti maysa a beerhouse iti Candon City, a napasamak ti mapapati a panagrames iti Barangay Barangobong ditoy.

Nainaganan ti suspetsa a maysa a Bong Garcia, residente iti barangay Sapang, Santa Lucia.

Segun iti inisial a panagpalutpot ti polis,  agarup alas kuatro ti parbangon idi napan naturog ti biktima iti unit ti boyfriendna iti ACL Compound iti barangay Barangobong.

Mapapati a napuotan ti biktima nga adda  nakarabaw kenkuana ken mangramramas iti barukongna ngem binaybay-anna daytoy iti panangipagarupna a ti boyprenna.  

Kinuna ti biktima nga idi agmulagat, naduktalanna a saan met gayam a ti boyprenna ti nangrabaw kenkuana ket immukas sana tinungpa ti suspetsa. Ngem dinanog ti lalaki ti tianna sana imparabaw ti pungan iti rupana.

Kinuna ti biktima a nagpakpakaasi iti suspetsa agingga a pinalukayan met laeng ti lalaki. 

Idi nakaruar ti lalaki, ditan a nagikkis a nagpaarayat ti biktima.

Agtultuloy ti imbestigasion ti pulisia.