FM rumbeng a maitabon iti Libingan ng mga Bayani: Bongbong Marcos

LAOAG CITY – Kinuna ni Senador Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. a saan a nagbaliw ti pagtaktakderanna nga iti Libingan ng mga Bayani ti rumbeng a pakaitabonan daydi amana.

Iti agdama ket nakamassayag iti refrigerated crypt daydi nag-Presidente Ferdinand Marcos iti Marcos Mausoleum iti Batac City.

Kinuna ti senador a rumbeng laeng a maitabon ti amana iti Libingan ng mga Bayani agsipud ta nagpresidente iti pagilian ken maysa a bannuar iti maikadua a gubat ti sangalubongan.

Kinuna ni Bongbong Marcos a namnamaenna a mapatgan ti kalikagum ti pamiliada a maitabon daydi amana iti Libingan ng mga Bayani iti babaen ti administrasion ni Pres. Benigno Aquino III.

Naiyanak ni Marcos idi Septiembre 11, 1917.

Indeklarana ti martial law idi Septiembre 21, 1972 babaen ti Proclamation 1081.

Napadisi ni Marcos idi 1986 ket naggianda iti Hawaii a nakatayanna idi Septiembre 28, 1989.#