Fogging operation, naisayangkat iti S. Esteban

SAN ESTEBAN, Ilocos Sur – Insayangkat ti opisina ti salun-at ditoy ti fogging operation tapno mapugipog dagiti lamok a posible a pagtaudan iti dengue fever.

Naiwayat ti panagpasuyot kadagiti pasdek publiko, kas iti pagadalan, day care centers ken simbaan iti Barangay Cappa-Cappa, Ansad, ken Cabaroan.

Indagadag pay dagiti health officials ti panagipatungpal iti Operation Taob kadagiti alikamen ken bambanag a pagbalayan ken pagitlogan dagiti lamok.#