Fogging operation, naiwayat

SAN ESTEBAN, Ilocos Sur – Nangisayangkat iti fogging operation dagiti kameng ti Department of Health ken ti Rural Health Unit daytoy nga ili iti barangay San Nicolas kalpasan nga adda natay nga ubing ditoy gapu iti dengue.

First year high school ti di nainaganan a babai a natay gapu iti dengue.

Malaksid iti fogging operation, nangangay pay ti DOH ken RHU iti information dissemination ken iti pannakaipakat iti Operation Pattog a nakaigunamgunaman kadagiti residente iti panagipakbona amin a banag a pagurnongan iti danum a pagbalayan ken pagumokan dagiti lamok.#