Foreign nationals nga aggian iti Vigan City, agrehistro

VIGAN CITY – Kasapulan nga agrehistro dagiti foreign nationals no agtalinaedda ditoy siudad iti nasursurok ngem makabulan, daytoy ti bugas ti maysa nga ordinansa a pinutar ni Konsehal George Villanueva.

Kinuna ni Villanueva a kasapulan nga irehistro dagiti akinkukua dagiti dormitorio wenno boarding houses dagiti foreign nationals a nasuroken a makabulan nga agup-upa wenno agkaskasera kadakuada.

Kangrunaan a panggep ti nasao nga ordinansa ti kaadda iti accounting dagiti foreign nationals nga aggigian iti Vigan City  para iti karadkadda ken seguridad.

Segun ken ni Villanueva, saan a karaman ditoy dagiti turista nga umay laeng iti Vigan iti sumagmamano nga aldaw no di dagiti foreign nationals nga aggigian iti Vigan City iti nasurok a makabulan.

Umad-adu dagiti foreign nationals nga agbasbasa iti University of Northern Philippines ket kaadduan kadagitoy dagiti Indian, Thailander, Koreano ken dadduma pay.

Simmuyop ti bilang dagiti Indian nga agbasbasa ditoy Vigan manipud idi nagbalin a topnotcher iti examination iti India ti maysa nga Indian scholar a nagturpos iti kinadoktor iti UNP.#