Garbage trucks, nakabitan iti wangwang ken pagtokaran

SAN JUAN, Ilocos Sur – Addan pagilasinan dagiti agnaed ditoy a kaadda dagiti garbage collectors iti lugarda ket tiemponan nga iruarda dagiti basurada tapno saanda a maiwarawara kas iti napaspasamak iti kallabes.

Naammuan nga agwangwang ken agpatokar iti napigsa dagiti agrekorida a garbage truck ti munisipio kas panangipakaammoda nga addadan nga agkolekta iti basura tapno iruar metten dagiti agnaed dagiti basurada.

Mamitlo iti makalawas nga agkolekta dagiti garbage truck kadagiti serbianda a barangay iti poblasion.#