Garden plants, naimula iti sanitary landfill

CANDON CITY – Kas suporta kadagiti naimulan a mahogany, narra, gmelina ken dadduma pay a forest trees, dagiti met mula nga agsabong iti nabanglo ti naimula iti aglawlaw ti sanitary landfill ditoy.

Kinuna ni Engr. Ismhael Ganaban, Acting City Environment and Natural Resources Officer,  suporta met laeng iti tree planting  ti Candon City, ken panakasaluad iti aglawlaw ti naisayangkat a panagmula dagiti Ladies Association ti Balingaoan, RIC, CLA ken dagiti barangay officials.

Naimula ditoy ti 1,000 nga ilang-ilang, 850 African Tulip, 500 rosal ken sampagita ken dagiti herbal plants.

Agpaayto dagiti agbiag a mula kas livelihood program dagiti babbai, kinuna ni Ganaban.#