Gasolinaan, natakawan

STA. LUCIA, Ilocos Sur – Imbes nga apan agkararag iti simbaan gapu ta Semana Santa, tinakawan ketdi daytoy mannibrong ti maysa a gasolinaan iti Barangay San Juan, ditoy nga ili.

Naduktalan ti panagtakaw idi nagreport tapno agtrabaho idi agsapa ti Abril 5 ni Jomar Manganip, gasoline boy, ket nakitana a naporsar a naluktan ti cashier’s office.

Inreport ni Manganip ti naduktalanna ken ni Chris Evert Gosto, kaanakan ti akinkukua ken manager a ni Alfonso Hadloc y Haber, ket inreport met daytoy a dagus iti polis ditoy nga ili.

Iti panagimbestiga dagiti polis, nakitada iti CCTV a maysa a lalaki nga atiddog ken kulot ti buokna, nagaruat iti atiddog ti manggasna a bado ken long pants ti immar-arubayan iti compound ti balay ti biktima a kaapiring ti paggasolinaan.

Nabuyada pay iti CCTV ti panagsiripsirip ti suspek iti nakaparking nga Starex van ken pinadasna a linuktan ti ridaw ti lugan. Kalpasanna, nagturong ti suspek iti paggasolinaan, pinorsarna a linuktan ti akindaya a tawa ket daytoy ti nagnaanna nga immuneg iti cashier’s office sana kinurimes ti koleksion a P5,000.00.

Iti pannakaisurat daytoy, di pay ammo ti kinasiasino ti nagtakaw.#