General ordinances ti probinsia, maurnos

VIGAN CITY – Maurnos dagiti ordinansa ti probinsia tapno nalakada a mabirokan ken makita no nasayaat ti pannakayimplementarda.

Segun ken ni Vice Governor, naangay ti espesial a miting ket tutokanen da Bokal Peter Manzano ken Bokal Orlino Tesoro ti pannakaurnos dagiti ordinances.

Kinuna ti bise gobernador a babaen ti panagtitipon ken pannakaurnos dagiti ordinansa, nalakadanton a mabirokan ken makita no mayim-implementarda met laeng.

Kinuna ni Singson nga uray dagiti local government unit ken iti barangay, rumbeng a kitaenda nga aniaman nga ordinansa nga aprobaranda ket mayimplementarda.#