Goat breeder, panggep gatangen lokal gobierno

STA. CATALINA, Ilocos Sur – Panggep ti lokal a gobierno ditoy nga ili ti gumatang iti goat breeder tapno sumayaat ti puli dagiti taraken a kalding ditoy.

Daytoy ti impalgak ni Konsehal Niño Realin bayat ti session ti sangguniang bayan ditoy itay nabiit.

Kinuna ni Realin a mapunduan daytoy a gannuat iti P600,000.00 nga agtaud iti saan a nagasto a pundo ti gobierno ditoy.

Kangrunaan a panggep ti pannakagatang iti breeder tapno mapasayaat dagiti puli dagiti taraken a kalding ditoy nga ili ken tapno maikkan pay iti kanayonan a pamastrekan dagiti residente.#