Gobierno munisipal gumatang iti ambulansia

BANTAY, Ilocos Sur- Gumatang ti gobierno munisipal ditoy iti ambulansia.

Naammuan a naggapu ti pondo nga igatang iti ambulansia ken ni Cong. Ronald Singson ken ti Bantay Association of Maui, Hawaii.

Nangted ni Cong. Ronald Singson iti P650,000 ken $14,000 (P655,000) met ti naggapu iti gunglo dagiti taga- Bantay nga addan iti Maui, Hawaii.

Maaramat ti ambulansia para iti emerhensia a pagkasapulan dagiti umili ditoy.#