Gobierno probinsial, mangitanggaya scholarship para doktor

CERVANTES, Ilocos Sur – Gundaway daytoyen dagiti agtutubo a kayatda ti agadal iti Medisina ta panggep ti gobierno probinsial ti mangipaay iti scholarship kadagiti natibo iti Cervantes ken Salcedo, Ilocos Sur para iti daytoy a kurso tapno masolbar ti problema ti kaawan ti doktor kadagiti ospital publiko iti dua nga upland municipalities.

Kinuna ni Vice Governor Deogracias Victor Savellano a panggepna nga iproponer ti pannakaipaay ti scholarship program para iti kinadoktor kadagiti agnaed iti Cervantes, Quirino, Salcedo ken kabangibang nga ili a nakaipasdekan dagiti district hospitals tapno kadagitoy nga ospital ti pagserbiandanto apaman a makaturposda.

Kinuna ni Savellano nga inyumannan kadagiti mayor iti upland municipalities ti daytoy a panggep ti gobierno probinsial ket maragsakan met dagitoy agsipud ta no addanton doktor kadagiti nasao nga ospital, dakkel a pakalag-anan dagiti agnaed dagiti dua nga ili ken kabangibangda pakaseknan iti salun-at.

Segun iti bise gobernador, iti babaen ti nasao nga scholarship program, ti gobierno ti mangited amin a kasapulan kadagiti mapili nga iskolar kas iti tuision, matrikula, alawans, ken libro kas insentibo kadakuada.

Kalpasan ti panagturpos ti iskolar, agserbi a doktor iti district hospital ti Cervantes wenno iti Salcedo.

Dakkel a problema dagitoy nga ospital ti kaawan ti doktorda a mangtaming kadagiti pasiente nangruna kadagiti emerhensia a situasion.

Saan a narikna daytoy a problema iti Cervantes District Hospital idi adda pay ni Dr. Winston Aguirre a mangimaton iti ospital.

Ngem iti pannakadutok ni Dr. Aguirre a hepe ti Gabriela Silang General Hospital, awanen ti doktor a naibaon iti ospital ditoy nga ili.#