Gobierno probinsial, nakasaganan panangselebrarna Kannawidan Ylokos

VIGAN CITY – Nakasaganan ti gobierno probinsial iti panangselebrarna iti Maika-4 a Kannawidan Ylocos Festival.

Naammuan manipud iti opisina ti bise gobernador a naisaganan dagiti aktibidad iti masungad a 4th Kannawidan Ylocos Festival a panglagip iti panagwaywayas ti Ilocos Sur kas naan-anay a probinsia idi 1818.

Makalawas ti parambak a mangrugi inton  Enero 31 ket agpatingga inton Pebrero 6.

Iti iskediul dagiti aktibidad a naala manipud iti nasao nga opisina, mairugi ti parambak iti malem ti Enero 31 babaen ti nasantuan a misa ken libut. Maluktan met iti sardam daytoy nga aldaw ti Ramen ken Raman Food festival, pangrabii ala- boodle fight iti Plaza Salcedo ken pabuya dagiti lokal a banda.

Iti Pebrero 1, maluktan ti Partuat ken Patanor Trade Fair, salip ti naisangsangayan, regional choir/glee competition, marching band competition, eating and drinking contest, ken battle of the bands.

Iti Pebrero 2, maangay ti salip iti nakainsigudan a kankanta, interpretative dance, contemporary dance, maysa a talent search ken panagpabuya dagiti maimbitaran nga artista.

Iti Pebrero 3, maangay ti delphic games-craft demo ken most innovative products, chess tournament, SIGLAT awards and recognition, pabuya ti Ballet Philippines ken panagpabuya dagiti maimbitaran nga artista.

Iti maikalima nga aldaw, Pebrero 4, maangay iti agsapa ti senior citizens fun run, salisal ti disenio ken panagpinta ken SIGLAT ESKWELA Awards. Iti malem, maisayangkat ti karera ti kabalio ket iti sardam, mapadayawan dagiti annak ti Ilocos Sur a nakaited iti pammadayaw para iti probinsia.

Iti Pebrero 5,  maangay ti Pataray ti Kannawidan, 15 a kilometro a fun run iti oras ti 5:30 ti agsapa, sa maisaruno ti parada dagiti vintage cars iti 8:00, Living Treasure Awards, ken ti pannakapili ti Saniata ti Ilocos Sur 2011.

Iti maudi nga aldaw, Pebrero 6, maaramid ti kannawidan nga ay-ayam, Zarzuela Ilocana, ken pannakapadayaw dagiti nangabak iti salisal ti zarzuela ken pabingo.#(Mancielito S. Tacadena)