Gold medalists iti MY Games, nagkampeon iti Candon City Meet

CANDON CITY – Saan a kinabaelan nga atiwen dagiti  kinasalipda nga atleta dagiti tallo a gold medalist iti Manila Youth Games iti kalkalpas a naisayangkat a City Meet ditoy siudad.

Imbalat ni Rhealyn Pascua amin a kinasalipna iti 100 meter dash ken long jump;  nangabak ni Junelle Gallebo iti 100 meter dash ken 400 meter dash, idinto nga awan ti nangatiw ken ni Sarah Jane Pascua iti discuss throw ken javelin throw.

“Pimmintas pay ketdi ti rekordda,”  kinuna ni Alex Razo, agdama nga Education Supervisor ken Sports Coordinator ti Candon Division  bayat ti pannakiuman kenkuana ti DZTP Radio Tirad Pass ken Tawid News Magasin itay nabiit.

Da Rhealyn Pascua, Junelle Gallebo, ken Sarah Jane Pascua dagiti tallo nga atleta a nangibayog iti nagan ti Candon City iti Manila Youth Games a naangay idi napan a tawen.

Kinuna ni Razon a  sagsaganaandan ti umadani nga Inter-Regional Athletic Association (IRAA) meet.

Kinuna pay ni Razon a dua laeng a balitok a medalia ti nagun-odda iti  napalabas a tawen  ngem namnamaenna nga ad-adu a balitok a medalia ti maiyawid ti Candon iti masungad a pasalip ti sports.