GONGOGONG BRIDGE

GONGOGONG BRIDGE. Saanen a kasapulan pay dagiti agnaed iti Sigay, Ilocos Sur a bumallasiw iti karayan tapno makapanda iti kabisera agsipud ta naluktanen idi Disiembre 18, 2012 ti Gongogong Bridge a mamagsilpo iti Sigay ken Suyo . (ladawan: Dante Tacata/teksto:Mancielito S. Tacadena)