GOVANTES DIKE

GOVANTES DIKE. Manipud iti Bantay, Ilocos Sur, sakbay a sumrek ti maysa a sangaili wenno turista iti Vigan City, tarengtengenna ti deretso a kalsada nga addaan iti agsumbangir a dua a lane, maysa ti sumrekan nga agpaabagatan ken ti sabali a rummuaran nga agpaamianan. Daytoy ti nalatak nga akintengnga a Govantes Dike a nangbeltak iti dan-aw a namagsina iti Siudad ti Vigan ken ti ili ti Bantay a nagpaay idi panawen ti Kastila a pagdaliasatan dagiti Intsik no mapanda agimaro iti tagilakoda iti Vigan City. (Salvador A. Espejo)