GRO, nagtakaw iti selpon

CANDON CITY – Maysa a residente iti Barangay Ayudante
ditoy siudad ti tinakawan ti maysa a guest relation officer nga
agpapaay iti maysa a videoke bar ditoy.Nainaganan ti biktima a ni Manuel Pablico, addaan iti
naan-anay a tawen, residente iti Ayudante idinto a nabigbig ti
mapapati a nangtakaw iti selponna a ni Mary Rose Tabuena, 19, GRO iti
Hardrock Videoke Bar iti Barangay Paras, ditoy.

Segun iti blotter ti polis, inamin ni Paula Kristelle
dela Cruz, mapapati a kumplot ti suspetsa, nga innala ni Tabuena ti
selpon ni Pablico.

Kinuna
ni dela Cruz nga insukat ni Tabuena ti nasao a selpon iti maysa a
pagtagilakuan iti selpon iti supermarket ditoy siudad.#